12+
Витражи: боги древних балтов

Бесплатный фрагмент - Витражи: боги древних балтов

Объем: 82 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Оценка Книги-проекта «Елена Корджева

ВИТРАЖИ: БОГИ ДРЕВНИХ БАЛТОВ»

(Jeļena Kordževa. VITRĀŽAS: SENO BALTU DIEVI)


Елена Корджева, специалист в области недвижимости с семилетним опытом в писательстве, преимущественно в жанре сказки, фантастики, исторических детективных рассказов и романов, на этот раз предлагает совсем необычный концептуальный замысел, имеющий культурологическую сверхценность.


Автор подчеркивает, что создание произведения связано с углубленным интересом мифологии балтов. В результате долгих исследований в текстуальной части родилось ценное и популярное изложение различных аспектов, фактов, наблюдениий мифологии балтов… Оно сфокусировано на идентификации богов балтов, что позволяет людям других национальностей во многих отношениях лучше понять основы культуры, традиции и менталитет балтийских племен и народов. В этом аспекте произведение Е. Корджевой можно оценить как значимый вклад в усилия этнической интеграции в странах Балтии.


Надо ясно понимать, что предлагаемый материал не претендует на статус научного труда, но должен быть воспринят в контексте творчества автора. Здесь образовательный познавательный аспект уравновешивается развлекательным. А также отображает художественное восприятие мира сквозь его субъективную призму. Именно это, как кажется, придает произведению определенную игривую легкость.


В свою очередь соавтором книги и создателем ее зрительного образа является немецкий художник, графический дизайнер Эрик Бауэр. Он в свободной форме интерпретировал различные мотивы латышских знаков, обрамив их сетью орнамента «неоюгендстиля». Метод немного перекликается с опытом Юлия Мадерниека и Юлия Страуме в создании орнамента латышских знаков. Но в случае Э. Бауэра его черно-белые контурные рисунки напоминают витражи.


Это позволило основному автору книги Елене Корджевой развить еще одну дерзкую идею. Читателям книги предлагается художественная игра в духе «раскрась сам». Каждый пользователь издания с помощью цветных карандашей, мелков, фломастеров или даже акварели может создать свою оригинальную версию витражей. Но его композиционной основой является и остается рисунок Эрика Бауэра.


Интерес представляет то, что это «развлечение» адресовано не детям или подросткам, взрослой аудитории. Необычное предложение основывается на продолжительных наблюдениях и исследованиях поведения, интересов, а также способов релаксации совершеннолетней публики. Результаты заставили пересмотреть привычный постулат, что метод «раскрась сам» соответствует только уровню инфантильного занятия. Оказалось, что он как хобби вызывает немалый энтузиазм и среди взрослых.


Автору Елене Корджевой удалось создать многослойное культурно-образовательное и многофункциональное «развлечение», которое может обогатить наше мультиэтническое сообщество, а также удовлетворить различные потребности общественной жизни. Начатый труд непременно заслуживает дальнейшего развития в глубину, широту и художественное разнообразие, так как ее основная конструкция кажется удачной и убедительной. И заслуживает внимания и поддержки…


Янис Боргс

Обозреватель искусства, критик

Grāmatas-projekta «Елена Корджева

ВИТРАЖИ: БОГИ ДРЕВНИХ БАЛТОВ

(Jeļena Kordževa. VITRĀŽAS: SENO BALTU DIEVI)

vērtējums

Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste Jeļena Kordževa, kurai ir arī septiņu gadu pieredze rakstniecībā, galvenokārt pasaku, fantāzijas un detektīvstāstu un vēsturisko romānu žanros, šoreiz piedāvā pavisam neparastu konceptuālu ieceri ar kulturoloģisku virsvērtību.


Autore uzsver, ka tā tapšana bijusi saistīta ar padziļinātu interesi par baltu mitoloģiju. Tās tekstuālajā daļā ilgāku pētījumu rezultātā ir tapis vērtīgs un populārs izklāsts par dažādiem baltu mitoloģijas aspektiem, faktiem, vērojumiem… Tas fokusēts uz seno baltu dievu apzināšanu, kas cittautiešiem daudzējādi ļauj labāk izprast baltu cilšu un tautu kultūras pamatus, tradīcijas, mentalitāti. Šajā aspektā J. Kordževas darbu var vērtēt kā respektējamu ieguldījumu etniskās integrācijas centienos Baltija valstīs.


Ir skaidri jāsaprot, ka piedāvātais materiāls nepretendē uz zinātniska darba statusu, bet gan jātver autores līdzšinējās daiļrades kontekstā. Šeit izglītojošais un izziņas saturs līdzsvarots ar izklaidējošo. Un atspoguļo arī autores māksliniecisko pasaules uztveri skatījumā cauri savai subjektīvajai prizmai. Tieši tas, šķiet, paveiktajam piešķir zināmu rotaļīgu vieglumu.


Savukārt grāmatas līdzautors tās vizuālā tēla veidošanā ir vācu mākslinieks grafiķis Ēriks Bauers. Viņš ir brīvi interpretējis dažādus latvju rakstu motīvus, ietverot tos «neojūgendstila» ornamentikas tīklojumā. Metode nedaudz sasaucas ar kādreizējo Jūlija Madernieka vai Jūlija Straumes pieredzi latvju rakstu un ornamentikas jaunradē. Bet Ē. Bauera gadījumā viņa melnbaltās kontūrgrafikas atgādina vitrāžu dzīslojumu.


Tas deva grāmatas pamatautorei Jeļenai Kordževai iespēju attīstīt vēl vienu atraktīvu ideju. Grāmatas interesentiem tiek piedāvāta mākslinieciska spēle principa «izkrāso pats» garā. Katrs izdevuma lietotājs ar krāsu zīmuļiem, krītiņiem, flomasteriem vai pat ar akvareli var izveidot savu oriģinālu vitrāžas versiju. Bet tās kompozicionālais pamats ir un paliek Ērika Bauera zīmējums.


Interesanti, ka šī «atrakcija» nav adresēta bērniem vau pusaudžiem, bet gan pieaugušo mērķauditorijai. Neparastais piedāvājums balstīts pilngadīgās publikas uzvedības, interešu, relaksācijas tieksmju ilgstošos vērojumos un izpētē. Tās rezultāti lika revidēt ierastos pieņēmumus, ka «izkrāso pats» metode atbilst tikai infantīlas nodarbes līmenim. Ir izrādījies, ka ne mazāku entuziasmu tā kā vaļasprieks raisa arī pieaugušo vidē.


Autorei Jeļenai Kordževai ir izdevies radīt daudzslāņainu kultūrizglītojošu un multifunkcionālu «atrakciju», kas var bagātināt mūsu multietnisko kopību, un arī palīdzēt risināt dažādas sabiedriskās dzīves vajadzības. Uzsāktais darbs noteikti pelna tālāku izvērsumu dziļumā, plašumā un mākslinieciskā daudzveidībā, jo tā pamatkonstrukcija, šķiet, sekmīgi un pārliecinoši veidota. Un pelna ievērību un atbalstu…


Jānis Borgs

Mākslu vērotājs, kritiķis

Рецензия

Рига, 15 ноября 2021 года

Смело. Легко. Импульсивно. Так я характеризую смелость моей новой знакомой Елены Корджевой решиться как бы сквозь небольшую щелочку заглянуть в латышскую и прусскую мифологию, добавив к найденной информации свое отношение современного, творческого писателя.


В стремительности 21 века не все мы, латыши, вникаем в древнейший слой своего наследия, которое, чаще всего, выражено языком символов. Поэтому в дебри фольклора и мифологии готовы пускаться только самые настойчивые. Елена, будучи представителем другой древней и богатой культуры — еврейской, без амбиций на глубоко исследовательский подход к мифологии балтов, на своем поисковом пути осуществила своеобразное полевое исследование. В разговорах с современниками — латышами, она выясняла, что каждый знает об этой теме, и перелистала определенную часть доступной информации на латышском языке. И вот, небольшие повествования на эту тему через поток мысли Елены, как небольшие кусочки витража, проецируются на одном из уголков белого экрана течения времени.

Читатель, в чьи руки попадет творческий труд Елены, скорее всего, сам придаст ему значение согласно своим знаниям и представлениям. Я придаю значимость этому труду потому, что суть его — желание общаться. Разговаривать человеку с человеком. О культуре. Даже если в повседневной жизни каждый говорит на языке, находящемся на разных ветвях языкового дерева.


Культура каждого народа в своем многообразии всё еще является неисчерпаемой вечной темой, которую стоит вживить среди людей разных народностей. Хотя бы потому, что никогда нельзя знать, где на этом пути познания могут присоединиться новые попутчики. Признаюсь, что приятно удивлена отображению в этом издании латышских визуальных знаков немецким художником Эриком Бауэром.

Сигне Пуяте, директор Латвийского Национального центра культуры всё еще продолжает исследовать просторные недра фольклора и мифологии.

Recēnzija

Rīgā, 2021.gada 15.novembrī

Drosmīgi. Viegli. Impulsīvi. Tā es raksturoju savas jauniegūtās paziņas Jeļenas Kordževas uzdrošināšanos gluži kā pa nelielu durvju spraudziņu ielūkoties latviešu un prūšu mitoloģijā, liekot klāt iegūtajai informācijai savu — mūsdienīga, radoša cilvēka, literāta attieksmi.


21.gadsimta trauksmainībā ne visi latvieši iedziļināmies sava mantojuma senākajā slānī, kas, visbiežāk izteikta simbolu valodā. Līdz ar to folkloras un mitoloģijas dzīlēs gatavi laisties tikai paši neatlaidīgākie. Jeļena, esot citas senas un bagātas — ebreju kultūras pārstāve, bez ambīcijas uz dziļi pētniecisku pieeju baltu mitoloģijai, savā izziņas ceļā īstenojusi savdabīgu lauka pētījumu. Sarunās ar laikabiedriem — latviešiem, viņa noskaidrojusi, ko katrs zina par šo tēmu un pārlapojusi zināmu daļu latviešu valodā pieejamo informāciju. Un lūk, nelieli vēstījumi caur Jeļenas domu plūdumu kā mazi, krāsainas vitrāžas gabaliņi uzprojicējas uz laika ritējuma baltā ekrāna viena no stūrīšiem.


Lasītājs, kura rokās nonāks Jeļenas radošais darbs, visdrīzāk, pats piešķirs tam nozīmi, liekot pretī savas zināšanas un priekšstatus. Es šim darbam nozīmi piešķiru tāpēc, ka tā būtība ir vēlme sarunāties. Sarunāties cilvēkam ar cilvēku. Par kultūru. Pat tad, ja ikdienā katrs runājam valodā, kas atrodas uz dažādiem valodas koka zariem.


Katras tautas kultūra savā daudzveidībā aizvien ir neizsmeļama un mūžīga tēma, kuru ir vērts iedzīvināt dažādu tautību cilvēku vidū. Kaut vai tāpēc, ka nekad nevar zināt, kur šajā izziņas ceļā var pievienoties jauni domubiedri. Atzīšos, ka par vācu mākslinieka Ērika Bauera latvisko zīmju vizuālo atspoguļojumu šajā izdevumā esmu patīkami pārsteigta.

Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore

aizvien turpina izzināt folkloras un mitoloģijas plašās dzīles

От автора

Выражаю благодарность поэту Янису Звиедрису, гиду Ирэне Винде, Лиене Гудковой, Инге и Илмарсу Циронокам, Лиге и Юрису Милтам, Илве Кайя, Андрису Берзиньшу, а также всем друзьям-латышам, которые помогали мне разобраться в сложных вопросах мифологии древних балтов.


Вы старались. Вы рассказывали, присылали мне книги, ссылки на Википедию, писали письма. Из этих, таких разных источников и родилась эта книжка.


Особая благодарность Сигне Пуяте за помощь в поиске и толковании дайн, а также Обществу писателей Латвии (Latvijas Rakstnieku savienība), предоставившему мне творческий отпуск в Доме писателей в Пумпури (Юрмала).


Благодарю также (LFK) Latviešu folkloras krātuve© и Lursoft® IT, которые создали сайт www.dainuskapis.lv, где я нашла дайны для каждого персонажа.


Переводы дайн я делала самостоятельно. Прошу знатоков языка не судить строго, я больше стремилась к звучности и передаче смысла, нежели к буквальности. Книга не претендует на научную работу, это — взгляд писателя на интереснейшую культуру балтов и желание сделать ее более известной для широкой публики.


Огромное спасибо моему редактору Вадиму Краснову, как всегда, перелопатившему весь текст до мельчайшей запятой.


Иллюстрации к книге, используя латышские народные знаки Latviju zīmes, создал художник из Германии Эрик Бауэр. Это прекрасные рисунки-витражи, которые можно раскрашивать в своё удовольствие.


Хочу также добавить что эта книга — прелюдия к задуманному мной фантастическому роману по мотивам мифологии древних балтов. Все, кого вы встретите на этих страницах будут персонажами этого романа.


— пока — наслаждайтесь знакомством с богами древних балтов!


Елена Корджева

Устройство мира

Сначала были небеса.

Ибо Дьевс — это небо, в какой-то момент осознавшее в себе силы создать целый мир, мир древних балтов.

Мир строился не сразу. Но в итоге, после трудов Белого отца — Белым отцом или Старейшиной величали балты высшее божество — получилось целых три мира:

— Верхний мир, где, собственно, и обитает Дьевс, а вместе с ним и его семейство;

— Средний мир, где живут люди, а также местные боги и богини, такие как Мать реки или Мать холма;

— Нижний мир, куда уходят те, кто покинул средний мир и не поднялся в Верхний. Там живут не только души людей, но и некоторые другие существа.

Но обо всём по порядку.

Дьевс и Мара

Завтракали на свежем воздухе.

Дьевс закончил трапезу, удовлетворённо вздохнул, поставил на стол чашку и огладил свою длинную белую бороду. Жест оставался неизменным буквально с сотворения мира. Во-первых, он терпеть не мог неопрятности, и наличие крошки в бороде, несомненно, никуда не годилось. Во-вторых, поглаживание бороды носило символический смысл. Означая, что одно дело завершено, и можно приступать к следующему.

Мара издавна знала за ним эту привычку.

Вот и сейчас она споро убрала остатки завтрака и привычно присела рядом, ожидая продолжения.

— Ну что, посмотрим? — глаза, с хитрым прищуром смотревшие на неё, были синими-синими, как небо в ясный полдень.

Сколько бы лет ни прошло, Мара никак не могла привыкнуть к этой бездонной синеве. Вот и сейчас невольно залюбовалась и улыбнулась:

— Конечно, посмотрим.

Начали супруги с очевидного.

Яблони цвели вовсю, источая благоухание, пчелы вкусно жужжали, трудясь над цветами, Сауле в своей золотой лодочке, как и положено, поднималась в небо.

Вдалеке погромыхивал с утра уже на что-то сердитый Перконс, обещая грозу.

Словом, Верхний, надземный мир, как и положено, радовал глаз и веселил сердце.

— Давай вниз глянем? Тебе же нравится!

Мара знала, что Дьевс непременно спросит.

Собственно говоря, он несколько лукавил сам с собой, переводя, что называется, стрелки на Мару. Кому, как не ему было знать, что они — не просто супруги, но две половинки единой личности, объединявшей как его, Дьевса — бога-творца, так и Мару — мать всего сущего.

И уж если чего-то хотела Мара, то и он сам желал того же в неменьшей степени.

Просто было гораздо удобней приписать некоторые капризы женщине.

Он вспомнил, как в начале времён был один, и никакой Мары не было.

Да и ничего не было, кроме него самого — синих бескрайних небес, осознавших себя Богом-творцом.

Уж кто-кто, а он прекрасно отдавал себе отчёт, что разделение на мужское и женское начало было лучшим из его творений. Остальное они вершили вместе.

Сначала — Верхний мир, ибо Маре хотелось дома и детей.

Затем — Средний, земной мир. Ибо детям нужно место для игры. А какое же место может быть лучше собственного мира?

Ну а потом уже, после всего, пришлось создавать Нижний мир, ибо неудавшиеся или нелюбимые творения тоже где-то должны обитать.

Так возник Божий мир.

И так появилась земля балтов, называвших Дьевса Белым Отцом.

Натуральный блондин с ярко-голубыми глазами, как же ещё должны были его называть, — усмехнулся он собственным мыслям.

По правде сказать, люди оказались существами столь занятными, что, когда дети выросли и перестали требовать постоянного пригляда, они с Марой оба пристрастились к разглядыванию творений их творений.

Правда, прежде они — редко вместе, чаще порознь — спускались вниз. Белого отца на белом же жеребце любили и ждали. И не напрасно. В давние времена он бывал частым гостем как в священных дубовых рощах, так и в любом, самом скромном и маленьком домишке. Он смотрел, наставлял, советовал, поддерживал, помогал.

Маре же нравились пешие прогулки. Так она могла не спеша пообщаться с Матерью реки или Матерью поля, а то и леса. Много было у неё подопечных — Матерей, хранивших поля и леса. Да и человеческие матери тоже нуждались в пригляде. Помочь разрешиться от бремени, перевязать пуповину малышу, проверить, чтобы хватало молока, — много было забот.

Так было.

А потом пришли они. Воины с крестами на плащах, с крестами на шее и с крестом в руке главного из крестоносцев, того, кто отдавал приказы.

Они воздвигали крепость за крепостью, храм за храмом, разрушая и разнося в прах старинные капища. Несогласных рубили мечами. Согласных же вели в храм и заставляли признать нового, угодного им бога.

Так, крестом, мечом и кирпичом за недолгое, в сущности, время, они поселили на земле балтов нового бога.

Поначалу Дьевс, как приличествует хорошему хозяину, пригласил пришельца в гости. Но приглашение было отвергнуто. Тогда он воспротивился. И люди восставали то здесь, то там.

Но балты умели ловить рыбу. Но не других людей. Они умели пахать, сеять, доить и охотиться. Но — не на людей.

И вот, всего лишь пара-другая сотен лет — и не осталось никого, кто мог бы пойти в священную рощу и позвать Белого Отца спуститься к людям.

А без приглашения он спускаться не желал.

Так истончилась пуповина, некогда прочно связывавшая народ балтов с их создателем.

Истончилась, но не разорвалась.

Ибо кто, как не Мара, помогала роженице разрешиться от бремени?

Кто, как не дети, несмотря ни на что, продолжали заботиться о сотворённой Белым Отцом земле и племени балтов?

Так оно и шло.

Мир внизу менялся. Люди, у которых на плащах горели кресты, ушли. Приходили и уходили другие. С каждым новым веком пришельцы являлись, вооружённые всё более смертоносными орудиями; стрелы, копья и мечи сменялись мушкетами, а там — пушки, танки…

Неспокойно жила земля балтов.

Конечно, не она одна. Но одно дело, когда войны, как это было, например, на Курукшетре, затевают боги. И совсем иное, когда воюют сами люди.

Правда, в последнее время они, кажется, научились договариваться.

Во всяком случае так казалось сверху.

Кстати, наблюдать сверху оказалось очень даже интересно. Особенно благодаря тому, что люди в простоте своей именовали техническим прогрессом. Не то чтобы Старый Отец вдруг затруднился разглядеть что-то самостоятельно. Но всякие фейсбуки, телеграмы и прочие позволяли почувствовать на вкус каждый нюанс.

Интернет, как шутили они с Марой, — потрясающая приправа к основному блюду. Это все равно, как если бы традиционную картошку с мясом щедро сдобрить специями, как делают поклонники Тримурти, Будды или наследники страны Кетцалькоатля, Пернатого Змея.

Вроде обычная еда, но столько разных оттенков вкуса!

Так и тут, вроде те же балты, но они сами фотографируют, снимают видео, говорят и пишут столько, что и спускаться не надо, и так видно все, как на ладони.

Мара тоже в последнее время спускалась все реже.

Не то чтобы обленилась или не хотела. В дело вмешался тот же технический прогресс.

Какой смысл опекать роженицу, если с этим прекрасно справляются врачи?

Что она может дать Матери реки, если саму реку давно сковали стены и турбины ГЭС?

К чему ее помощь Матери поля, по которому ездят гигантские жёлтые комбайны?

Так и вышло, что божественная пара взирала на суетливый Средний мир свысока.

Рига

Дьевс аккуратно, двумя пальцами, раздвинул пространство, приближая то ли землю к себе, то ли себя к ней.

Выше всех, естественно, торчали шпили Риги. Они и впрямь выглядели, как зубцы короны, украшающие столицу. Внизу, сквозь дымку из облаков приближалась островерхая антенна телебашни. За нею практически одновременно показались шпиль церкви Петра, увенчанный петушком, и стеклянное, отсвечивающее на солнце здание Солнечный камень. За ними стремительно приближались верхушка пилона вантового моста и шпиль Академии наук, а чуть вдали и сбоку — крыши ещё двух высоток.

Да и народу там было гораздо больше, чем в остальных городах.

Хотя и в других местах было на что посмотреть.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.