6+
Русско-древнегреческий словарь

Объем: 64 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

А

а — δέ

авторитет — ή εξουσία

Азия — ἡ Ἀσία, ας

акведук — τὸ ὑδραγώγιον, ου

акрида — ἡ ἀκρίς

акрополь — ἡ ἀκρόπολις, εως

алтарь — ὁ βοµός, οῦ

Алфей (река в Аркадии) — ὁ Ἀλφεῖος, ου

алый — ἐρυθρός

ангел — ὁ ἄγγελος, ου

апостол — ό άπόστολος

Араб — ὁ Ἄραψ, Ἄραβος

аристократия — ἡ ἀριστοκρατία, ας

арифметик — ὁ ἀριθµητικός, οῦ

архонт — ὁ ἄρχων

атлет — ὁ ἀθλητής, οῦ

Аттика — ἡ Ἀττική, ῆς

Афина — ἡ Ἀθηνᾶ, ᾶς

Афины — αἱ Ἀθῆναι, ῶν

ахейский — Ἀχαϊκός, ή, όν

Б

башня — ὁ πύργος, ου

беда — ἡ δυστυχία

бедный — πένης, ητος

бежать — τρέχω / φεύγω

без — ἄνευ + gen / χωρίς + gen.

безопасность ἡ ἀσφάλεια

безопасный — ἀκίνδυνος, ον έςнес

безумие — ἡ ἄνοιᾰ, ᾱς

белый — λευκός, ή, όν

беотийский — Βοιώτιος, α, ον

беру — λαμβάνω

беру с собой — παραλαμβάνω

бес — τό δαιμόνιον

беседовать — δια-λέγοµαι

бесполезный — ἄχρηστος, ον

беспредельный — ἄπειρος, ον;

бессмертный — ἀµβρόσιος, ᾱ, ον / ἀθάνατος, ον

бить — πλήττω

бич — ἡ µάστιξ, ιγος

благая весть — τό εύαγγέλιον

благовествую — εύαγγελίζομαι

благодарю — εύχαριστέω

благодать — ἡ χάρις, χάριτος, ιτος

благодеяние — ἡ χάρις, ιτος

благополучие — ἡ εὐδαιµονία, ας

благоразумие — ἡ σώφρων, σωφροσύνη, ης,

благородный — ἐσθλός, ή, όν

благородный по происхождению — εὐγενής, ές

благородство — ἡ εὐγένεια, ας

благосклонный — εὐµενής, ές

благословляю — εύλογέω

благоустройство — ἡ εὐνοµία, ας

благочестивый — εὐσεβής, ές

блаженный — μακάριος

близко — έγγύς

блистательный — λαµπρός (ά, όν),

блистать — λάµπω

Бог — ὁ θεός, οῦ

богатый — πλούσιος (ᾱ, ον)

богиня — ἡ µοῖρᾰ, ᾱς / ἡ θεά, ᾶς

более — µᾶλλον

более всего — µάλιστα

более не — ούκέτι

более чем — µᾶλλον ἤ

боль — τὸ ἄλγος, ους

большая часть (людей) — οἱ πλεῖστοι, αι

больше — πλέον

больше не — μηκέτι

большинство — οἱ πολλοί

большой — πολύς, πολλή, πολύ, µέγας, µεγάλη, µέγα

большой — µακρός (ά, όν)

борей — ὁ βορέας, ου

борец — ὁ ἀθλητής, οῦ

бороться — ἀγωνίζοµαι

борьба — ὁ ἀγών, ῶνος

боюсь — φοβέομαι

брат — ὁ ἀδελφός, οῦ

брать — λαµβάνω

бросать — βάλλω

бросать во что-либо — εἰσβάλλω

бросаю — βάλλω

будто — ώς

буква — τὸ γράµµα, ατος, γράμματος

бы — άν

бык — ὁ βοῦς, / ὁ βοός / ὁ ταῦρος, ου

быстро — τάχα

быстрый — ταχύς, εῖα, ύ

быть — άν / εἰµί inf. εἶναι

быть богатым — πλουτέω

быть в опасности — κινδυνεύω

быть вместе — ὁµιλέω + dat

быть должным — ὀφείλω

быть здесь — ἥκω

быть обязанным — ὀφείλω

быть сильнейшим — κρατέω

быть сильным — ἰσχύω

быть спокойным — ἡσυχάζω

В

в (где?) — ἐν + dat.

в (куда?) — εἰς + acc

в Афинах — Ἀθήνησι (ν)

в Афины — Ἀθήναζε

в другой раз — ἄλλοτε

в первый раз — (τὸ) πρῶτον

в присутствии — νώπιον + Gen, επί + Gen

в самом деле — δή

в то время как — ὅτε

в третий раз — τὸ τρίτον

варварский — βάρβαρος, ον

ваш — ύμέτερος

ваша — ύμέτερα

ваше — ύμέτερον

вбрасывать — εἰσ- βάλλω

вглядываюсь — άναβλέπω

вдоль — παρά + acc

веду — άγω

ведь — γάρ

век — αιών, αίώνος, о

великолепный — µεγαλοπρεπής, ές

величайший — µέγιστος (η, ον),

венец — ὁ στέφανος, ου

венок — ὁ στέφανος, ου

вера — ή πίστεως

верить — πιστεύω

верю — πιστεύω

вести — ἡγέοµαι (+dat.) / ἄγω

вестник — ὁ ἄγγελος, ου

весь — ἅπας \ ὅλος, η, ον

весьма — µάλιστα \ πάνυ

ветер — ὁ ἄνεµος, ου

вечер — ἡ ἑσπέρα, ας

вечно — εις τον αιώνα

вечный — αιώνιος, ον

вещь — τὸ χρῆµα, ατος,

взнос — ἡ εἰσφορά, ᾶς, \ ὁ φόρος, ου

вид (облик) — τὸ εἶδος, ους

видеть — βλέπω

вижу — όράω βλέπω

вино — ὁ οἶνος, ου

виновник — ὁ αἴτιος, ου

виновный — αἴτιος, ία, ιον

владеть — κατέχω

владыка — ὁ δεσπότης, ου

власть — ἡ ἀρχή, ῆς \ ή εξουσία

власть богатых (плутократия) — ἡ πλουτοκρατία

власть лучших — ἡ ἀριστοκρατία, ας

влияние — ή εξουσία

вместе — κοινῇ

вместе идти в поход — συστρατεύοµαι

вместо — άντί + Gen

вне — έξω + Gen

внутри — ἐντός + gen

во веки веков — εις τούς αιώνας τών αιώνων

во время — πί + Gen

во многих местах — πολλαχοῦ

во ставать στασιάζω

вовек — εις τον αιώνα

вода — τό ύδωρ, ΰδατος

водопровод — τὸ ὑδραγώγιον, ου

воевать — πολεµέω + dat

военный — πολεµικός, ή, όν

военный лагерь — τὸ στρατόπεδον, ου

возвещать — µηνύω \ κηρύττω

возвещаю — κηρύσσω

возводить — οἰκοδοµέω

возвращаться — ἐπ-αν-έρχοµαι

возвращаю — άποδίδωμι

возвращаюсь- επιστρέφω, υποστρέφω

возвращение — ὁ νόστος, ου

воздаю — άποδίδωμι

возможно — ἔξεστι

возникать — γίγνοµαι

возношу — άναλαμβάνω

воин — ὁ στρατιώτης, ου

воинственный — πολεµικός, ή, όν

война — ὁ πόλεµος, ου

войско женское — ἡ στρατιά, ᾶς

войско мужское — ὁ στρατός, οῦ

вокруг — περί + Асе

воля — ἡ βουλή, ῆς \ τό θέλημα, \ θελήματος

вопрошаю — έπερωτάω

ворота — ἡ πύλη, ης

воскрешаю — έγείρω

воспевать — ὑµνέω

воспитание — ἡ παιδεία, ας

воспитывать (педагогика) — παιδεύω

воспламенять — αἴθω

восстание — ἡ στάσις, εως

восхищаться — θαυµάζω + acc.,

восхищаюсь — θαυμάζω

восходить — ἀνα-βαίνω

восхожу — άναβαίνω

вот! — ιδού

впереди — έμπροσθεν

впрыгивать — εἰσπηδάω

враг — ό εχθρός \ ὁ πολέµιος, ου

вражеский — ὁ πολέµιος, ου

врата — θύρα

врач — ὁ ἰατρός, οῦ

вред — ἡ βλάβη, ης

вредить — βλάπτω (+acc.)

время — ὁ χρόνος, ου

время года — ἡ ὥρα, ας

все — άπαν

все — ἅπαν

всегда — ἀεί

вселенная — о κόσμος

вся — άπασα

всякий — ἅπασα

всякий — πᾶς, πᾶσα, πᾶν

всячески — πάντως

вторгаться — εἰσβάλλω

вход — ἡ εἴσοδος, ου

входить — εἰσ-βαίνω \ εἰσ- έρχοµαι

вхожу — εισέρχομαι

вы — υμείς

выбирать предпочтительно — προλέγω

выбрасываю — έκβάλλω

выезжать — ἀποδηµέω

выжигать — ἐκκάω

выкапывать — ἐξορύττω

выносить наверх — ἀνα-φέρω

высокий — ὑψηλός, ή, όν \ ἄκρος, α, ον

высший — ἄκρος, α, ον

выходить — ἐκ-βαίνω \ ἐξ-έρχοµαι

выхожу — εκπορεύομαι \ έξέρχομαι

выше — υπέρ + Асе

Г

Галилея — ή Γαλιλαία

где — δπου

где? — πού

геометр — ὁ γεωµέτρης, ου

германский — Γερµανικός, ή, όν

Геродот — ὁ Ἡρόδοτος, ου

герой — ὁ ἥρως

гибну — άπολλύω

гигант — ὁ γί ας, αντος

гимн — ὁ ὕµνος, ου

гимнастический — γυµνικός, ή, όν

глаз — ὁ ὀφθαλµός, οῦ

глина — ὁ κέραµος, ου

гневаться — ὀργίζοµαι

говорил (3 л. ед. ч) — ἔφη

говорить — λέγω

говорю — λέγω \ λαλέω \ φηµί

год — τό έτος \ έτους \ ὁ ἐνιαυτός, οῦ

голос — ἡ φωνή, ῆς

голый — γυµνός, ή, όν

гоню — διώκω

гоплит — ὁ ὁπλίτης, ου

гора — τό όρος, \ όρους

горе — ἡ λύπη, ης

горло — αὐχήν

горловина — τὸ στόµιον, ου

горный — ὀρεινός, ή, όν

город — ἡ πόλις, εως

город — τὸ ἄστυ, εως

господин — ό δεσπότης \ ὁ κύριος ου

Господь — ό κύριος

госпожа — ἡ δέσποινᾰ, ης

гостеприимный — εὔ-ξεινος, ον

гость — ὁ ξένος, ου

государственный деятель — ὁ πολιτικός, οῦ

государственный строй — ἡ πολιτεία, ας

Государство — ἡ πολιτεία, ας

готовить — σκευάζω

готовлю — έτοιμάζω

готовый — ἕτοιµος, η, ον

грабитель — λῃστής

гражданин — ὁ πολίτης, ου

граница (территориальная) — καταλῆγον

граница (правовая) — ἀμμορία

грех — άμαρτία, ή

Греция — ἡ Ἑλλάς, άδος

Греческий — Ἑλληνικός (ή, όν)

грешная — άμαρτωλή

грешное — άμαρτωλόν

грешный — άμαρτωλός

грешу — άμαρτάνω

гроб — τό μνημεΐον

гробница — τό μνημεΐον

грызть — δάκνω

губить — δια-φθείρω

Д

давать — παρέχω

давить — πιέζω

давно — πάλαι

даже — γε

даже не — μηδέ \ ούδέ

дар — ἡ δόσις, \ δόσεως \ τὸ δῶρον, ου

даю — δίδωμι

даяние — δόσις, εως

два — δύο

дверь — ἡ θύρα, ᾱς

дворец царя — τὰ βασίλεια, ων

дева — ἡ παρθένος, ου

девушка — ἡ κόρη, ης \ ἡ παρθένος, ου

делать — ποιέω \ πράττω

делать приятное — χαρίζοµαι

делаю — ποιέω

делаюсь — γίνομαι (dep.) + Nom

делающий по собственной воле — ἑκών, οῦσα, όν

делающий против воли — ἄκων, ἄκουσα, ἆκον

дело — τὸ ἔργον, ου \ τὸ πρᾶγµα, πρᾶγατος \ τὸ χρῆµα, χρῆατος,

дело в том, что (как частица) — γάρ

дельфийский — ∆ελφικός, ή, όν

дельфин — ὁ δελφίς, ῖνος

Дельфы — οἱ ∆ελφοί, ῶν

демократия — ἡ δηµοκρατία, ας

демон — τό δαιμόνιον

день ἡ ἡµέρα, ας

деньги — τὰ χρήµατα, ων

дерево — τὸ δένδρον, ου

деревянный — ξύλινος, η, ον

держу — τηρέω

дерзость — ἡ ὕβρις, εως

десятый — δέκατος, η, ον

десять — δέκα

дешевый — εὐτελής, ές

дивлюсь — θαυμάζω

дикий — ἄγριος (ᾱ, ον)

дитя — τὸ τέκνον, ου \ τό παιδίον

длина — τὸ µῆκος, ους

доблесть — ἡ ἀρετή, ῆς

добрая — άγαθή

добродетель — ἡ ἀρετή, ῆς

доброе — άγαθόν

добрая — ἀγαθή

доброе -ἀγαθόν

добрый — ἀγαθός

доверять — πιστεύω

довольно — ἅλις

дозволено — έξεστι (ν) + Dat

должно — χρή, πρέπει

дом — ὁ οἶκος, ου

домой — οἴκαδε

допрашиваю — έπερωτάω

дориец — ὁ ∆ωριεύς, έως

дорийский — ∆ωρικός, ή, όν

дорога — ἡ ὁδός, οῦ

досаждать — βιάζοµαι

доска — ὁ πίναξ, ακος

доставлять — κοµίζω \ παρέχω \ πορίζω

доставлять себе — πορίζοµαι

достаточно — ἅλις

достаточный — ικανός

достойный — ἄξιος, ᾱ, ον \ ικανός

доход — τὸ κέρδος, ους

дочь — ἡ θυγάτηρ, \ θυγάτρός \ ἡ κόρη, ης

дракон — ὁ δράκων, οντος

древний — ἀρχαῖος, α, ον \ παλαιός, ά, όν

друг — ὁ φίλος, ου

друг друга — ἀλλήλων, οις, ους

другая — άλλη \ έτερα

другое — έτερον \ άλλо

другой — ἄλλος, έτερος

дух πνεύμα, πνεύματος, τό

душа — ἡ ψυχή, ῆς

думать — διανοέομαι

Е

Евангелие — τό εύαγγέλιον

единомыслие — ἡ ὁµόνοια, ας

единственный — µόνος, η, ον

единый — µόνος, η, ον

ем — έσθίω

если — εἰ \ ἐάν + con. (<εἰ ἄν)

если бы — εἰ γάρ

если только не — έάν μή

ещё — έτι

еще не — ούδέπω \ ούπω

Ж

жалеть — φείδοµαι + gen

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.