12+
Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია

Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია

Ⴊექსიკონი


Объем:
318 стр.
Возрастное ограничение:
12+
ISBN:
978-5-4490-1561-7

О книге

Ⴜინამდებარე ლექსიკონი «Ⴇანამედროვე Ⴂერმანია» მოიცავს 2730 ტერ­მინს, რომლებიც ასახავენ ომისშემდგომი Ⴂერმანიის ცხოვრებას. Ⴂერ­მა­ნული ტერმინები განმარტებულია ქართულ ენაზე. Ⴑტატიების თემატიკა მრა­ვალფეროვანია: გეოგრაფია, ისტორია, ხელოვნება, კულტურა, პოლიტიკური ცხოვ­რება, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულები, გერმანული სამზარეულოს კერ­ძები და ა. შ. Ⴜიგნი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემ­დეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები.

Отзывы

Автор

Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე, ავტორი ასომთავრულის და ნუსხურის აღდგენის და მხედრულთან ერთად მათი ხმარების საკითხისადმი მიძღვნილი რამოდენიმე ათეული წიგნის. Ⴋოამზადა Ⴌიკო Ⴙუბინაშვილის «Ⴕართული ლექსიკონის» თანამედროვე მკითხველისათვის ადაპტირებული გამოცემა. Ⴀგრეთვე Ⴘოთა Ⴐუსთაველის, Ⴈლია Ⴝავჭავაძის, Ⴀკაკი Ⴜერეთლის, Ⴈაკობ Ⴂოგებაშვილის, Ⴃავით Ⴉლდიაშვილის ნაწარმოებების გამოცემები, გამართული ასომთავრულით და ნუსხურით.
Над книгой работали:
Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე
Ⴀვტორ-შემდგენელი

Вперед! Стань писателем

Создай свою книгу с Ridero бесплатно прямо сейчас.
Это просто, как раз, два, три!