12+
Ⴎირველნაბეჭდი ქართული წიგნები

Бесплатный фрагмент - Ⴎირველნაბეჭდი ქართული წიგნები

Объем: 150 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Ⴜინასიტყვაობა

Ⴜიგნში ნაჩვენებია ადრეული ქართული სასტამბო შრიფტები და მათი შემქმნელების ვინაობა, განხი­ლულია 1629—1818 წწ. გამოცემული ძველნაბეჭ­დი ქართული წიგნები. Ⴜიგნი მოიცავს 241 ილუსტ­რაციას და 10 ტაბულას. Ⴂამოყენებული ლიტერატურის სია შესდგება 151 დასახელებისაგან.

Ⴒექსტი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქმედებს სხვა ევროპულ დამწერლობებში და ქართულშიც ფართოდ იყო ხმარებაში მე–19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე.

Ⴀდრეული სასტამბო შრიფტები

1628 წელს Ⴐომში Ⴑტეფანო Ⴎაოლინისა და Ⴌიკიფორე Ⴈრბახის (Ⴌიკოლოზ Ⴈრუბაქიძე-Ⴙო­ლო­ყაშვილის) მიერ დამზადდა პირველი ქარ­თული სასტამბო შრიფტი, რომლითაც 1629 წელს დაიბეჭდა «Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკონი» და «Ⴕართული ანბანი ლოცვებითურთ».

Ⴑტეფანო Ⴎაოლინის და Ⴌიკიფორე Ⴈრბახის პირველი ქართული სასტამბო შრიფტი (1628 წ.)

Ⴋხედრული ასოების ელემენტების მოხაზვის თანმიმდევრობა და მიმართულება. «Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკონი». Ⴐომი, 1629 წ.

1643 წელს Ⴐომში ამავე შრიფტით დაიბეჭდა Ⴔრანცის­კო-Ⴋარია Ⴋაჯიოს «Ⴕართული გრამატიკა». Ⴔ.-Ⴋ. Ⴋაჯიო შვიდი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა Ⴑაქართველოში Ⴐომის Ⴎაპის დავალებით ქართული ენის, დამწერლობის და გრამატიკის შესასწავლად. Ⴀმ წიგნის მეორე გამოცემა გამოვიდა 1670 წ.

Ⴔრანცისკო-Ⴋარია Ⴋაჯიო. «Ⴕართული გრამატიკა». Ⴐომი, 1670 წ.

Ⴋე-17 ს. 80-ან წლებში მეფე Ⴀრჩილ II უკავშირდება Ⴀმ­სტერდამის ბურგომისტრს Ⴌიკოლა Ⴅიტცენს და შვედ მეც­ნიერს, დიპლომატ Ⴈოჰან Ⴘპარვენგელფერდს, ხოლო მათი მეშვეობით Ⴀმსტერდამში მოღვა­წე სახელგანთქმულ ასოთმქანდაკებელს Ⴋიკლოშ Ⴒოტფალუშ Ⴉიშს, რომელსაც დაავალა ქართული სას­ტამბო შრიფტის დამზადება.

Ⴋიკლოშ Ⴒოტფალუშ Ⴉიშის მიერ დამზადებული ქართული შრიფტი (Ⴀმსტერდამი, 1687 წ.)

Ⴀრჩი­ლის მიერ შედგენი­ლი ქართული ასოების ნიმუშების გამო­ყენებით 1687 წელს Ⴋიკლოშ Ⴉიშმა ჩამოასხა ახალი ქარ­თული შრიფტი, რომელიც შეიცავდა ასომთავრულ, ნუსხურ და მხედრულ ასოებს. Ⴀმ შრიფტით 1705 წ. Ⴋოსკოვში აი­წყო და დაიბეჭდა «Ⴃავითნი».

Ⴋე-18 ს. დასაწყისში Ⴅახტანგ VI Ⴅლახეთიდან მოიწვია მესტამბე Ⴋიხაელ Ⴈშტვანოვიჩი (Ⴋიხაილ Ⴅალახი, ცნობი­ლი ქართველი მოღვაწის Ⴀნთიმოზ Ⴈვერიელის მოწაფე). Ⴇბილისში Ⴋტკვრის პირას, თავისი სასახლის ახლოს, მო­აწყო სტამბა და შეუდგა წიგნების გამოცემას. Ⴀმ სტამბაში 1709 წ. დამზადდა Ⴑაქართველოში პირველი ნაბეჭდი წიგ­ნი «Ⴑახარება». Ⴀმავე წელს გამოიცა «Ⴃავითნი» და «Ⴑა­მოციქულო». Ⴄს წიგ­ნები დაიბეჭდა Ⴋიხაელ Ⴈშტვანოვიჩის (Ⴑტეფანიშვილის) მიერვე დამზადებული შრიფტით. 1712 წ. კი განხორციელდა «Ⴅეფხისტყაოსანის» პირველი გამო­ცემა.

Ⴑახარება. Ⴒფილისი, 1709. Ⴅახტანგის წინასიტყვაობა. Ⴋიხაჲ Ⴈშტვანოვიჩის მიერ დამზადებული შრიფტი

Ⴐომში გამოცემული წიგნები (1629–1797 წწ.)

Ⴎირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი გამოიცა Ⴐომში 1629 წელს Ⴅატიკანის Propaganda Fide-ს მიერ. «Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკონის» ავტორები არიან Ⴑტეფანო Ⴎაოლინი და Ⴌიკიფორე Ⴈრბახი (Ⴌიკოლოზ Ⴈრუბაქიძე-Ⴙოლოყაშვილი). Ⴀმავე წელს დაიბეჭდა «Ⴕართული ანბანი ლოცვებითურთ».

«Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკონი». Ⴐომი, 1629 წ.

1643 წელს კი აქვე დაიბეჭდა Ⴔრანცისკო-Ⴋარია Ⴋაჯიოს «Ⴕართული გრამატიკა». Ⴐომის Ⴎაპის დავალებით Ⴔ.-Ⴋ. Ⴋაჯიო შვიდი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა Ⴑაქართველოში ქართული ენის, დამწერლობის და გრამატიკის შესასწავლად. Ⴀმ წიგნის მეორე გამოცემა გამოვიდა 1670 წ.

Ⴎირველი ქართული ნაბეჭდი წიგნი: Ⴑტეფანო Ⴎაოლინი, Ⴌიკიფორე Ⴈრბახი. «Ⴕართულ-იტალიური ლექსიკონი». Ⴐომი, 1629 წ.

Ⴕართული ანბანი ლოცვებითურთ. Ⴐომი, 1629 წ.

Ⴔრანცისკო-Ⴋარია Ⴋაჯიო. «Ⴕართული გრამატიკა». Ⴐომი, 1670 წ.

Ⴔ.-Ⴋ. Ⴋაჯიო. «Ⴕართული გრამატიკა». Ⴐომი, 1670 წ.

Ⴀრჩილის მიერ Ⴋოსკოვში გამოცემული «Ⴃავითნი» (1705 წ.)

Ⴋე-17 ს. 80-ან წლებში მეფე Ⴀრჩილ II Ⴀმსტერდამის ბურგომისტრს Ⴌიკოლა Ⴅიტცენის მეშვეობით დაუკავშირდა Ⴠოლანდიაში მოღვაწე ასოთმქანდაკებელს Ⴋიკლოშ Ⴒოტფალუშ Ⴉიშს, რომელსაც შეუკვეთა ქართული სასტამბო შრიფტის დამზადება. Ⴀრჩილის მიერ შედგენილი ქართული ასოების ნიმუშების გამოყენებით 1687 წელს Ⴋიკლოშ Ⴉიშმა ჩამოასხა ახალი ქართული შრიფტი, რომელიც შეიცავდა ასომთავრულ, ნუსხურ და მხედრულ ასოებს. Ⴀმ შრიფტით 1705 წ. Ⴋოსკოვის Ⴑინოდის სტამბაში მოწყობილ ქართულ წიგნთსაბეჭდავში Ⴀრჩილმა დაბეჭდა «Ⴃავითნი».

Ⴃავითნი. Ⴋოსკოვი. 1705 წ.

Ⴒფილისში Ⴅახტანგის სტამბაში გამოცემული წიგნები (1709—1722 წწ.)

Ⴎირველი სტამბა Ⴑაქართველოში დაარსდა 1708 წ. Ⴅახტანგ VI-ს მიერ Ⴇბილისში, Ⴋტკვრის მარცხენა ნაპირას საგანგებოდ აგებულ შენობაში. Ⴋესტამბედ Ⴅლახეთიდან მოწვეულ იქნა უნგროვლახელი ოსტატი Ⴋიხაჲ Ⴈშტვანოვიჩი (Ⴋიხაელ Ⴅალახი), ცნობილი ქართველი მოღვაწის Ⴀნთიმოზ Ⴈვერიელის მოწაფე. Ⴀმ სტამბაში 1709 წ. დამზადდა Ⴑაქართველოში პირველი ნაბეჭდი წიგნი «Ⴑახარება». Ⴀმავე წელს გამოიცა «Ⴃავითნი» და «Ⴑამოციქულო». Ⴄს წიგნები დაიბეჭდა Ⴋიხაჲ Ⴈშტვანოვიჩის (Ⴑტეფანიშვილის) მიერვე დამზადებული შრიფტით. Ⴑულ 1722 წლამდე, როდესაც სტამბამ შეწყვიტა თავისი არსებობა, დაიბეჭდა ოცი წიგნი. Ⴑტამბაში მოღვაწეობდნენ ცნობილი ოსტატები: Ⴌიკოლოზ Ⴍრბელიანი, Ⴂერმანე Ⴋღვდელმონაზონი, Ⴉვიპრიანე Ⴑამთავნელი და სხვანი.

Ⴑახარება. Ⴒფილისი. 1709

Ⴑამღთო და Ⴑამღდელო Ⴑახარება. Ⴇავფურცელი

Ⴅახტანგის წინასიტყვაობა

Ⴜმინდა Ⴋათე Ⴜარწერა სურათზე — ႼႫႨႬႣႠ ႫႠႧႤ, ႸႤႨႼႷႠႪႤ ႥႠႾႲႠႬႢ. Ⴂარშემოწერილობით — «ႫႭႺႨႵႳႪႭ, ႼႫႨႣႠႭ ႫႠႧႤ, ႤႥႤႣႰႤ ႵႰႨႱႲႤႱႠ ႶႫႤႰႧႱႠ, ႰႠႧႠ ႺႭႣႥႠႧႠ ႸႤႬႣႭႡႠ ႫႭႢႥႠႬႨႽႭႱ ႣႠ ႱႳႪႧႠ ႹႥႤႬႧႠ ႣႨႣႨ ႼႷႠႪႭႡႠ»

Ⴑახარება Ⴋათესი. Ⴇავი პირველი

Ⴜმინდა Ⴋარკოზი Ⴜარწერა სურათზე — ႼႫႨႬႣႠ ႫႠႰႩႭႦ, ႸႤႨႼႷႠႪႤ ႥႠႾႲႠႬႢ. Ⴂარშემოწერილობით «ႫႭႺႨႵႳႪႭ, ႼႫႨႬႣႠႭ ႫႠႰႩႭႦ, ႤႥႤႣႰႤ ႵႰႨႱႲႤႱႠ ႶႫႤႰႧႱႠ, ႰႠႧႠ ႺႭႣႥႠႧႠ ႸႤႬႣႭႡႠ
ႫႭႢႥႠႬႨႽႭႱ ႣႠ ႱႠႪႧႠ ႹႥႤႬႧႠ ႣႨႣႨ ႼႷႠႪႭႡႠ»

Ⴑახარება Ⴋარკოზისი. Ⴇავი პირველი

Ⴜმინდა Ⴊუკა Ⴜარწერა სურათზე — ႼႫႨႬႣႠ ႪႳႩႠ, ႸႤႨႼႷႠႪႤ ႥႠႾႲႠႬႢ. Ⴂარშემოწერილობით — «ႫႭႺႨႵႳႪႭ, ႼႫႨႬႣႠႭ ႪႳႩႠ, ႤႥႤႣႰႤ ႵႰႨႱႲႤႱႠ ႶႫႤႰႧႱႠ, ႰႠႧႠ ႺႭႣႥႠႧႠ ႸႤႬႣႭႡႠ ႫႭႢႥႠႬႨႽႭႱ ႣႠ ႱႠႪႧႠ ႹႥႤႬႧႠ ႣႨႣႨ ႼႷႠႪႭႡႠ»

Ⴑახარება Ⴊუკასი. Ⴇავი პირველი
Ⴜმინდა Ⴈოანე. Ⴜარწერა სურათზე — ႼႫႨႬႣႠ ႨႭႠႬႤ, ႸႤႨႼႷႠႪႤ ႥႠႾႲႠႬႢ. Ⴂარშემოწერილობით — «ႫႭႺႨႵႳႪႭ, ႼႫႨႬႣႠ ႨႭႠႬႤႭ, ႤႥႤႣႰႤ ႵႰႨႱႲႤႱႠ ႶႫႤႰႧႱႠ, ႰႠႧႠ ႺႭႣႥႠႧႠ ႸႤႬႣႭႡႠ ႫႭႢႥႠႬႨႽႭႱ ႣႠ ႱႠႪႧႠ ႹႥႤႬႧႠ ႣႨႣႨ ႼႷႠႪႭႡႠ»

Ⴑახარება Ⴈოანესი. Ⴇავი პირველი

Ⴃავითნი. Ⴒფილისი. 1709

Ⴄრთ–ერთი გვერდი

Ⴑამოციქულო. Ⴒფილისი. 1709

Ⴇავფურცელი

Ⴁაგრატიონთა გერბი

Ⴅახტანგის პორტრეტი

Ⴁიბლია. Ⴜიგნი Ⴜინასწარმეტყველთა და Ⴑახარება. Ⴒფილისი, 1709

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.