6+
Ⴕართული ანბანი

Бесплатный фрагмент - Ⴕართული ანბანი

Ⴀლბომი

Объем: 50 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Ⴜინასიტყვაობა

Ⴀლბომში ნაჩვენებია ქართული ანბანის სამივე სახის ასოები მათი რიგითი და რიცხვითი მნიშვნელობებით, ასოების განლაგების მა­გალითები სტრიქონის ხაზზე, ასომთავრულის, მცირე მთავრულის, ნუსხურის და მხედრულის ტექსტებში ერთდროული ხმარების მაგალითები. Ⴋოყვანილია 38 მხატვრული სურათი.

Ⴒექსტი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქმედებს სხვა ევროპულ დამწერლობებში და ქარ­თულშიც ფართოდ იყო ხმარებაში მე–19 საუკუნის მე­ორე ნახევრამდე.

Ⴜიგნი დაიწერა ასომთავრული და ნუსხური ასოების სილამაზის წარმოსაჩენად და იმ დავიწყებული მშვე­ნიერი წესის აღსადგენად.

Ⴕართული დამწერლობა

Ⴀსომთავრული

Ⴀსომთავრულ-ნუსხური

Ⴀსომთავრულ-მხედრული

Ⴀსომთავრულ-ნუსხურ-მხედრული

Ⴀსომთავრული

Ⴕართული ანბანი. Ⴀლბომი

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.