6+
Basic Armenian in Dialogues

Бесплатный фрагмент - Basic Armenian in Dialogues

100 Common Questions and Answers Used by Native Armenian Speakers at Home + Audio

Объем: 78 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Introduction

The teach-yourself book “Basic Armenian in Dialogues: 100 Common Questions and Answers Used by Native Armenian Speakers at Home” contains 100 mini-dialogues based on everyday topics: “Morning”, “Using the Bathroom”, “Morning Exercises”, “Clothes”, “Breakfast”, “Cooking Dinner”, “Setting the Table”, “Plans for the Afternoon”, and “Evening”. The book consists of the dialogues in English and Armenian, word-for-word transliteration and translation as well as some explanatory notes. Each topic is followed by exercises in the Revision section. The Armenian alphabet is in the last chapter. All the dialogues are available online as free audio recordings.

About the Author

Artsun Akopyan worked as a university teacher and freelance translator. He writes fiction including novels and short stories, and nonfiction such as foreign language textbooks and applied psychology books.

How to Use the Book and Audios

In the Armenian language, the stress is most often placed on the last syllable in a word.

In this tutorial, only new Armenian words are translated one by one after each mini-dialogue.

Transliteration of Armenian words into English does not convey sounds accurately, therefore it is recommended to learn the Armenian alphabet (39 letters) before studying this course (see the last chapter).

Read a mini-dialogue in English and Armenian while playing a corresponding audio. Repeat the translation during pauses. The pauses are long enough for you to be able to reproduce the translation. Learn the translation of new words given below the dialogue. In the “Revision” section, translate the dialogues from Armenian into English and from English into Armenian.

Study the dialogues using the audio recordings. Every day, practice the dialogues without looking at the text. Try to say the translation out loud during pauses without any errors. Play the audio as many times as necessary to ensure that you know the material perfectly well.

Ask your family members to learn the dialogues together. Use the learned phrases and sentences to speak Armenian at home to improve your speaking skills.

The audio recordings are available at:

https://artsunakopyan.wixsite.com/en-arm

Morning — Առավոտ

առավոտ (arravot) morning

1

“Good morning. Wake up!”

“I am not sleeping.”


— Բարի լույս: Արթնացի՛ր:

Bari luys. Artnatsir.

— Ես քնած չեմ:

Yes knats chem.

բարի (bari) — good, kind

լույս (luys) — light

արթնացնել (art’nats’nel) — to wake up

արթնացիր (art’nats’ir) — wake up!

ես (yes) — I

քնել (k’nel) — sleep

քնած (k’nats) — sleeping

եմ (yem) — (I) am

չեմ (ch’em) — (I) am not

NOTES.

In the Armenian language, the stress is most often placed on the last syllable in a word.


In this text, only new Armenian words are translated one by one after each mini-dialogue.


Transliteration of Armenian words into English does not convey sounds accurately, therefore it is recommended to learn the Armenian alphabet (39 letters) before studying this course (see the last chapter).


2

“It’s time to get up!”

“I am getting up already.”


— Վեր կենալու ժամանակն է:

Ver kenalu zhamanakn e.

— Արդեն վեր եմ կենում:

Arden ver em kenum.

վեր (ver) — up

կենալ (kenal) — to stay (this verb is not used independently)

վեր կենալ (ver kenal) — get up

ժամ (zham) — hour

ժամանակ (zhamanak) — time

ժամանակն (zhamanakn) — the time

է (e) — is

արդեն (arden) — already

վեր եմ կենում (ver em kenum) — I am getting up

3

“Did you have a good sleep?”

“Yes, I did.”


— Լավ քնեցի՞ր:

Lav k’nets’ir?

— Այո:

Ayo.

լավ (lav) — good

քնել (k’nel) — to sleep

քնեցիր (k’nets’ir) — you were asleep

լավ քնեցիր (lav k’nets’ir) — you slept well

4

“What dreams did you have?”

“I don’t remember.”


— Ի՞նչ երազ տեսար:

Inch’ yeraz tesar?

— Չեմ հիշում:

Ch’em hishum.

ինչ (inch’) — what?

երազ (yeraz) — dream

տեսնել (tesnel) — see

տեսար (tesar) — you saw

հիշել (hishel) — to remember

հիշում (hishum) — (I, you, he, she, etc.) remember

չեմ հիշում (ch’em hishum) — I do not remember

5

“Where are you going?”

“I am going to the bathroom.”


— Ու՞ր ես գնում:

Ur es gnum?

— Գնում եմ լոգարան:

Gnum em logaran.

ուր (ur) — where

ես (es) — (you) are (singular)

գնալ (gnal) — to go

գնում (gnum) — going

լոգարան (logaran) — bathroom

6

“Put on your slippers!”

“No, I want to go barefoot.”


— Հագիր հողաթափերը:

Hagir hoghat’ap’ery.

— Ոչ, ուզում եմ ոտաբոբիկ գնալ:

Voch’, uzum em votabobik gnal.

հագնել (hagnel) — to wear

հողաթափ (hoghat’ap’) — slipper

հողաթափեր (hoghat’ap’er) — slippers

ոչ (voch’) — no

ուզել (uzel) — to want

ուզում (uzum) — (I, you, he, she, etc.) want

ոտք (votk’) — foot

բոբիկ (bobik) — barefoot

ոտաբոբիկ (votabobik) — barefooted

7

“The floor is cold!”

“No, it’s warm.”


— Հատակը սառն է:

Hataky sarrn e.

— Ոչ, տաք է:

Voch’, tak’ e.

հատակ (hatak) — floor

սառն (sarrn) — cold

տաք (tak’) — warm, hot

Revision: 1–7

Translate into English:

1

— Բարի լույս: Արթնացի՛ր:

— Ես քնած չեմ:

2

— Վեր կենալու ժամանակն է:

— Արդեն վեր եմ կենում:

3

— Լավ քնեցի՞ր:

— Այո:

4

— Ի՞նչ երազ տեսար:

— Չեմ հիշում:

5

— Ու՞ր ես գնում:

— Գնում եմ լոգարան:

6

— Հագիր հողաթափերը:

— Ոչ, ուզում եմ ոտաբոբիկ գնալ:

7

— Հատակը սառն է:

— Ոչ, տաք է:


Translate into Armenian:

1

“Good morning. Wake up!”

“I am not sleeping.”

2

“It’s time to get up!”

“I am getting up already.”

3

“Did you have a good sleep?”

“Yes, I did.”

4

“What dreams did you have?”

“I don’t remember.”

5

“Where are you going?”

“I am going to the bathroom.”

6

“Put on your slippers!”

“No, I want to go barefoot.”

7

“The floor is cold!”

“No, it’s warm.”

Using the Bathroom — Լոգարանից օգտվելիս

լոգարան (logaran) — bathroom

լոգարանից (logaranits’) — from the bathroom

օգտվել (ogtvel) — use

օգտվելիս (ogtvelis) — while using

8

“Son, wash your face with soap!”

“I have washed it, mom.”


— Տղաս, օճառով լվացվի՛ր:

Tghas, ocharrov lvats’vi՛r.

— Արդեն լվացվեցի, մայրիկ:

Arden lvats’vets’i, mayrik.

տղա (tgha) — boy

տղաս (tghas) — my son

օճառ (отчар) — soap

օճառով (отчаров) — with soap (АУДИО?)

լվացվեցի (lvats’vets’i) — (I) washed

մայր (mayr) — mother

մայրիկ (mayrik) — mom

լվացվեցի, մայրիկ (lvats’vets’i, mayrik) — (I) washed, mom

9

“Daughter, don’t forget to brush your teeth!”

“I won’t, mom.”


— Աղջիկս, չմոռանաս մաքրել ատամներդ:

Aghjiks, ch’morranas mak’rel atamnerd.

— Չեմ մոռանա, մայրիկ:

Ch’em morrana, mayrik.

աղջիկ (aghjik) — girl, daughter

աղջիկս (aghjiks) — my daughter

մոռանալ (morranal) — to forget

չմոռանաս (ch’morranas) — don’t forget

մաքրել (mak’rel) — to clean

ատամ (atam) — tooth

ատամներ (atamner) — teeth

ատամներդ (atamnerd) — your teeth

չեմ մոռանա (ch’em morrana) — (I) will not forget

10

“Mom, where is my toothbrush?”

“I have thrown it out, sonny.”


— Մայրիկ, որտե՞ղ է իմ ատամի խոզանակը:

Mayrik, vortegh e im atami khozanaky?

— Ես այն դեն եմ գցել, տղաս:

Yes ayn den yem gts’el, tghas.

որ (vor) — what, which, that

տեղ (tegh) — place

որտեղ (vortegh) — where

իմ (im) — my

ատամի (atami) — dental

խոզանակ (khozanak) — brush

այն (ayn) — that, those

գցել (gts’el) — to throw

դեն գցել (den gts’el) — throw away

11

“Why did you throw it out?”

“It was too old.”


— Ինչու՞ ես դեն գցել, մայրիկ:

Inch’u es den gts’el, mayrik?

— Այն շատ հին էր:

Ayn shat hin er.

ինչու (inch’u) — why?

շատ (shat) — a lot

հին (hin) — old

էր (er) — was

12

“What am I going to brush my teeth with?”

“A new toothbrush.”


— Իսկ ինչո՞վ եմ ատամներս լվանալու:

Isk inch’ov em atamners lvanalu?

— Նոր խոզանակով:

Nor khozanakov.

իսկ (isk) — while, and

ինչով (inch’ov) — by what?

ատամներս (atamners) — my teeth

լվանալ (lvanal) — to wash

լվանալու (lvanalu) — will wash

նոր (nor) — new

խոզանակ (khozanak) — brush

խոզանակով (khozanakov) — with a brush

13

“Which one is new?”

“Two of them, red and green.”


— Ո՞րն է նորը:

Vorn e nory?

— Դրանցից երկուսը՝ կարմիրն ու կանաչը:

Drants’its’ yerkusy՝ karmirn u kanach’y:

որն (vorn) — which

նորը (nory) — new

դրանց (drants’) — their

դրանցից (drants’its’) — of them

երկուս (yerkus) — two

երկուսը (yerkusy) — (these) two

կարմիր (karmir) — red

կարմիրն (karmirn) — (this) red

ու (u) — and

կանաչ (kanach’) — green

կանաչը (kanach’y) — (this) green

14

“Whose is the yellow one?”

“Your dad’s.”


— Դեղինն ումն է:

Deghinn umn e?

— Ձեր հայրիկինը:

Dzer hayrikiny.

դեղինն (deghinn) — (this) yellow

ում (um) — (to) whom

ումն (umn) — whose

ձեր (dzer) — your

հայր (hayr) — father

հայրիկ (hayrik) — dad

հայրիկինը (hayrikiny) — dad’s

15

“May I take the red one?”

“Sure.”


— Կարո՞ղ եմ կարմիրը վերցնել:

Karogh em karmiry verts’nel?

— Իհարկե:

Iharke.

կարող (karogh) — capable, able

կարողանալ (karoghanal) — be able to, can

կարմիր (karmir) — red

կարմիրը (karmiry) — (this) red

վերցնել (verts’nel) — to take

իհարկե (iharke) — of course

16

“Mom, we have run out of toothpaste!”

“Take another tube, honey.”


— Մայրիկ, մեր ատամի մածուկը վերջացել է:

Mayrik, mer atami matsuky verjats’el e.

— Ուրիշ սրվակ վերցրու, սիրելիս:

Urish srvak verts’ru, sirelis.

մեր (mer) — ours

մածուկը (matsuky) — (the) paste

վերջացնել (verjats’nel) — to end, to finish

վերջացել (verjats’el) — finished

ուրիշ (urish) — another

սրվակ (srvak) — bottle

վերցրու (verts’ru) — take

սիրելիս (sirelis) — my dear

17

“It’s empty, too.”

“Try to squeeze it out, a little bit is left.”


— Այն նույնպես դատարկ է:

Ayn nuynpes datark e.

— Փորձիր սեղմել, մի քիչ մնացել է:

P’ordzir seghmel, mi k’ich’ mnats’el e.

նույն (nuyn) — same

նույնպես (nuynpes) — too

դատարկ (datark) — empty

փորձել (p’ordzel) — to try

փորձիր (p’ordzir) — try

սեղմել (seghmel) — to squeeze

մի (mi) — one

քիչ (k’ich’) — little

մի քիչ (mi k’ich’) — a little bit

մնալ (mnal) — to stay, to remain

մնացել (mnats’el) — remained, left

18

“Did it work?”

“Yes, mother!”


— Ստացվե՞ց:

Stats’vets’?

— Այո, մայրիկ:

Ayo, mayrik.

ստացվել (stats’vel) — received

ստացվեց (stats’vets’) — succeeded

Revision: 8–18

Translate into English:

8

— Տղաս, օճառով լվացվի՛ր:

— Արդեն լվացվեցի, մայրիկ:

9

— Աղջիկս, չմոռանաս մաքրել ատամներդ:

— Չեմ մոռանա, մայրիկ:

10

— Մայրիկ, որտե՞ղ է իմ ատամի խոզանակը:

— Ես այն դեն եմ գցել, տղաս:

11

— Ինչու՞ ես դեն գցել, մայրիկ:

— Այն շատ հին էր:

12

— Իսկ ինչո՞վ եմ ատամներս լվանալու:

— Նոր խոզանակով:

13

— Ո՞րն է նորը:

— Դրանցից երկուսը՝ կարմիրն ու կանաչը:

14

— Դեղինն ումն է:

— Ձեր հայրիկինը:

15

— Կարո՞ղ եմ կարմիրը վերցնել:

— Իհարկե:

16

— Մայրիկ, մեր ատամի մածուկը վերջացել է:

— Ուրիշ սրվակ վերցրու, սիրելիս:

17

— Այն նույնպես դատարկ է:

— Փորձիր սեղմել, մի քիչ մնացել է:

18

— Ստացվե՞ց:

— Այո, մայրիկ:


Translate into Armenian:

8

“Son, wash your face with soap!”

“I have washed it, mom.”

9

“Daughter, don’t forget to brush your teeth!”

“I won’t, mom.”

10

“Mom, where is my toothbrush?”

“I have thrown it out, sonny.”

11

“Why did you throw it out?”

“It was too old.”

12

“What am I going to brush my teeth with?”

“A new toothbrush.”

13

“Which one is new?”

“Two of them, red and green.”

14

“Whose is the yellow one?”

“Your dad’s.”

15

“May I take the red one?”

“Sure.”

16

“Mom, we have run out of toothpaste!”

“Take another tube, honey.”

17

“It’s empty, too.”

“Try to squeeze it out a little.”

18

“Did it work?”

“Yes, mother!”

Morning Exercises — Առավոտյան վարժանք

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.