12+
1001

Объем: 194 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее
О книгеотзывыОглавлениеУ этой книги нет оглавленияЧитать фрагмент

O’zbek

Русский

English

— Sevgi — bu logika.

Любовь — эта логика.

Love — is the logic.

— Ayol logikasi — bu bekor ketgan vaqt.

Женская логика — это пустая трата времени.

Women’s logic is a waste of time.

— Xissiyotlarni deb, odamlar ikki marta to’lashadi.

Из-за чувства, люди расплачиваются дважды.

Because of feelings, people pay twice.

— Sevgi ro’y beradi qachonki odam bunga sevgi deb ishonsa.

Любовь случиться, когда сам человек верить, что это любовь.

Love happens, when a person himself believes that it is love.

— Odamlarga qo’rqinchli hatto kunduz kuni ham, qachonki ularning o’z chirog’i yonida bo’lmasa.

Людям страшно даже и днём, когда их своих свет не рядом.

People are afraid even in the daytime, when their light is not near.

— Odamlar ideal bo’lishi uchun harakat qilishi kerak va ular ideal bo’lishligi kerak, yaxshilab va qattiq harakat qilish uchun.

Людям надо стараться чтобы, быть идеальном и им надо быть идеалом чтобы, твёрдо и хорошо стараться.

People need to try to be ideal and they need to be an ideal to try good and hard.

— Odam hech qachon farishta bo’lolmidi, lekin ba’zi odamlarni farishtaga aylantirib qo’yishadi, albatta hayollarida.

Человек никогда не может быть ангелом, но некоторых людей превратят в ангелов, конечно в мыслях.

A person can never be an angel, but some people will be turned into angels, of course in thoughts.

— Hayotda san javobini izlayotgan savolga, shu savolni o’zi javob bo’lishi mumkin.

В жизни на вопрос, которого ты ищешь ответ, может быть ответом тот же самый вопрос.

In life, the same question may be the answer to the question you are looking for.

— Chinakam do’stni san sinovdan o’tqizmaysan, chinakam do’stni hayotni o’zi sinab ko’rsatadi.

Настоящего друга не ты будешь проверять, настоящего друга сама жизнь, проверяя покажет.

You will not check a true friend, life itself will check and show a true friend.

— Odamlarni hech qaysinisi idealmas, chunki dunyo yoki hayotni o’zi idealmas.

Никто из людей не идеален, потому что мир или жизнь не идеально.

None of the people are perfect because the world or life is not perfect.

— Ma’no bo’masdan turib, ma’no chiqazadigan gapla.

Не имея смысла, показывающие смысл предложения.

The sentence showing the meaning, while not making sense.

— Agar yaxshi ko’rganing sani o’zingdanam, boshqalardanam, yaxshi bilishni hohlasang, u dushman bo’lsin, chunki dushman sani har tomonlama o’rganib chiqadi.

Если ты хочешь, чтобы твоя возлюбленный знал тебя лучше, чем ты, лучше, чем остальные, пусть будет врагом, потому что, враг тебя будет изучать с разных сторон.

If you want your beloved to know you better than you, better than the rest, let him be the enemy, because the enemy will study you from different angles.

— Sanga berilgan kuchni birov bilan baxam ko’ra olmaysan, lekin sanga berilgan omadni baxam ko’rsa bo’ladi.

Силу, которую тебе дано, может не поделиться, но удача, которая тебе дано можно поделиться.

The power that you have been given may not be shared, but the luck that you have been given can be shared.

— Bu yerda ma’lum bir narsa bor, agar uni o’zgartirolmayman deb o’ylasang, hato o’ylaysan, chunki umuman iloji bo’maganida, bu ma’lum bir narsa bu yerda paydo bo’lmasdi.

Тут есть кое-что, если ты думаешь, что не можешь изменить это, ты думаешь ошибочно, потому что, если это было невозможно, то этот кое-что не появился бы тут.

There is something here, if you think that you cannot change it, you think wrongly, because if it was impossible, then this something would not appear here.

— Odamlar shunday jonzotki, xatolaridan keyin ahmoqboshli jonzot bo’lib qolishadi.

Люди такие существа, которые после ошибок оказываются, тупоголовые существа.

People are creatures that turn out to be dull-headed creatures after mistakes.

— Odam ideal bo’lolmaydi, bu fakt, lekin unga yaqinlashsa yoki o’xshasa bo’ladi.

Человек не может быть идеалом, это факт, но приблизиться или быть похоже на него можно.

A person cannot be an ideal, it is a fact, but you can get closer or be like him.

— Omad hammaga bir xil yo’nalishda, bir xil liniyada kelmaydi.

Удача всем, в одном направление, в одной линии не приедет.

Good luck to everyone, in one direction, in one line will not come.

— Hafaligida, boshiga tashvish tushgandagina kula olgan odam, keyin xursandchilik paytida ikki baravar xursand bo’la oladi.

Человек, который умеет смеяться в грустном состояние и когда на голову обрушились беды, потом в радостные моменты может в два раза быть радостным.

A person who knows how to laugh in a sad state and when troubles hit his head, then in joyful moments can be twice as joyful.

— Agar bir odamni yaxshi ko’rsangde, lekin u sani tashlab ketsa va san haliyam uni esingdan chiqazmagan bo’lsang, ahmoq u emas, san bo’lasan.

Если ты любишь одного человека, но если он бросал тебя и ты всё ещё не забыл об этом человеке, то дурак не он, а ты будешь.

If you love one person, but if he abandoned you and you still have not forgotten about this person, then he is not a fool, but you will be.

— Bu hayotda odam «o’zligi’ni bilib yashashi kerak yoki agar bu qo’lidan kelmasa, ja bo’maganda «qiyofa’ga kirmasdan yashash kerak.

В этой жизни человек должен жить, зная «себя» или если это ему не под силу, в крайнем случае, не надо жить, входя в «образ».

In this life, a person must live knowing «himself» or if he cannot afford it, in the worst case, one should not live as «pretending».

— Dunyo balki rostanam illuziyadir, lekin shu illuziya dunyoni rohati juda katta, shunchaki uni payqay bilish kerak.

Мир может и вправду иллюзия, но наслаждения в этом иллюзии мира очень большое, просто его надо умеет заметить.

The world may indeed be an illusion, but the pleasure in this illusion of the world is very large, it just needs to be able to notice.

— Bu hayotga nimalarnidir o’zgartirish uchun dunyoga kelamiz, lekin har doim ham taqdirga bitilgani bo’ladi, deb yashasak, hech nima o’zgarmiy qoladi.

В эту жизнь приходим изменить что-то, но если будем жить, что всегда будет то, что написано судьбой, тогда ничего не меняется.

In this life we come to change something, but if we live, that there will always be what is written by fate, then nothing changes.

— Sevgi — bu yolg’on qaysiki, odamlar go’yo o’zlarini aldab sevib qolishadi.

Любовь — это обман, в которого люди как будто влюбляются, обманув самого себя.

Love is — a deception in which people seem to fall in love by deceiving themselves.

— Omad kulib boqadi, faqat qachonki kulib boqishni hohlaganda.

Удача улыбнётся, только когда хочет улыбаться.

Good luck only smiles when it wants to smile.

— Sevgi — bu o’sha his-tuyg’u, qaysiki odamlar o’zlarini sevgi deb ishontirishadi, bunga qarshi narsa bu haqida o’ylamaslik hisoblanadi.

Любовь — это та чувства, которая люди уверяют себя, что это любовь, против этого является не думать об этой чувстве.

Love is — that feeling that people assure themselves that it is love, against this is not to think about this feeling.

— Sevgi deb hammani narsani nomlasa bo’ladi, lekin qachonki u sani tushunsa, bu sevgini qo’yvormaslik kere.

Любовью можно назвать всё, но когда он или она понимает тебя, вот эту любовь совсем не надо отпускать.

Everything can be called love, but when he or she understands you, this love does not need to be released at all.

— Agar odamzod maqsadimga qachon erishaman deb, nolib turib harakatsizlik qilsa, shu yerni o’zidan maqsadi tomon noto’g’ri yo’nalish beryapti.

Если человек действует, хныкая и говоря, когда я буду достичь свой цель, то прямо отсюда он даёт себе неправильное направление к пути цели.

If a person acts, whimpering and saying, when I reach my goal, then right from here he gives himself the wrong direction to the goal’s path.

— Aloqasiz suhbatdan, suhbatsiz suhbat yaxshiroq.

Разговор без разговора, лучше, чем общения без разговора.

Talk without talking is better than chat without chatting.

— Hayotda kinolar faqat kino rolini o’ynamaydi, ular yana shu hayotning bir parchasiligi rolini o’ynashadi.

В жизни фильмы не только играют роль фильма, они ещё играют роль того, что являются часть этой жизни.

In life, films not only play the role of a film, they also play the role of being a part of this life.

— Urushni yaxshi deb bo’lmaydi, lekin buni bitta tarafi borki, u ikkinchi marta bu xatoni qaytarmaslikka o’rgatadi.

Войну хорошим нельзя называть, но у неё есть одна сторона, она учит не повторять эту ошибку второй раз.

War cannot be called good, but it has one side; it teaches us not to repeat this mistake a second time.

— Hayotda ideal juftni topishdan oldin, juft qidirayotganni o’zi ideal bo’lish kerak.

В жизни сперва, чтобы найти идеального спутника, тот, кто ищет сам должен быть идеальном.

In life, first, to find the perfect companion, one who seeks himself must be perfect.

— Hayot faqat sevgidan iboratmas, ya’ni hayot bir daraxt bo’lsa, sevgi uning shohlaridan bittasidir, faqat bu shoh hayotlarda, ya’ni hamma insonlarda har xil bo’ladi.

Жизнь состоит не только из любви, в смысле, если жизнь это дерево, любовь один из его ветвь, только эта ветка в жизни, точнее у всех людей по разному будет.

Life consists not only of love, in the sense that if life is a tree, love is one of its branches, just this branch in life, more precisely will be different for all people.

— Hayotni faqat sevgidan iborat deb o’ylaganlar, onani qornidan tushganu, lekin haliyam ulg’aymaganlarga o’xshashadi. (hafa bo’lish yo’q)

Те, кто думают, что жизнь состоит только из любви, они похоже на тех, кто вышли из живота матери, но так и не повзрослели. (без обид)

Those who think that life consists only of love, they are similar to those who came out of the mother’s stomach, but didn’t mature. (No offense)

— Do’stlar orasidagi mayda sal narsaga urishishlar, chin do’stlik belgisi yo’qligidan dalolat berishi mumkin, yana esa bu narsani hali beri bo’lmasligidan ham dalolat beradi.

Всякие мелкие вздоры между друзьями, могут дать знамение о том, что между ними нет настоящий дружбы, ещё может дать о том, что это не появляется пока что.

All sorts of petty nonsense between friends, can give a sign that there is no real friendship between them, it can also give that it does not appear so far.

— Jang yoki musobaqa vaqtida og’riqni deb yutqizgan yoki yutqizishni hohlagan inson og’riqqamas, sharmandalikka yutqizgan bo’ladi.

Во время боя или в чемпионате тот, кто проигрывает или желает проигрыша из-за боли, будет проиграть не боли, а позорности.

During a fight or in a championship, the one who loses or wants to lose due to pain, will lose not pain, but shame.

— Agar insonlar tushunmayotgan bo’lsa, tushkunlikka tushishni hojati yo’q, chunki bu ularning vazifasi, tushunmayotganlari uchun.

Если люди не понимают, то не стоит прийти в упадок, потому что это их задача, из-за чего не понимают.

If people don’t understand, then it’s not worth falling into depression, because this is their task that, they don’t understand.

— Yaxshi ko’rib turmush qurishni nimasi maza? Deb savol bergan insongina faqat hali yaxshi ko’rmagan bo’ladi.

Человек, который задаёт вопрос, в чём вкус брака полюбившись? И является человеком, который не полюбил пока ещё.

The person who asks the question, what is the taste of marriage in love with? And is a man who has not yet fallen in love.

— Bitta narsaga erishibsan, demak harakat qilibsan, ko’p narsaga erishibsan, demak yaxshilab harakat qilibsan.

Ты достиг одну вещь, значить старался, достиг много вещей, значить старался хорошенько.

You have achieved one thing, which means you have tried, you have achieved many things, which means you have tried well.

— Nimaga o’lim, agar odamlarda sevgi bo’lsa.?

Зачем смерть, если у людей есть любовь.?

Why death, if people have love.?

— Hayotda odamlarga qarshi qurol bor — vaqt, biroq odamlarda bunga qarshi himoya bor — sevgi.

У жизни против людей есть оружие — время, но у людей против это есть защита — любовь.

Life has a weapon against people — it’s time, but people against it have a protection — love.

— Filosofiya bu qanaqadir dars emas, a qanaqadir hayot.

Философия это не какой-то урок, а какой-та жизнь.

Philosophy is not some kind of lesson, but some life.

— Baxtli, hayotni qiyinchiliklaridan keyin bo’lgan hisoblanadi.

Счастлив тот, кто стал им, после испытания жизнь.

Happy is he who became him, after the test of life.

— Agar odamzod bu dunyoga uni peshanasiga yozilgan taqdir bitiklarini bajarish uchun kelgan bo’lsa, unda taqdir nima uchun kelgan??? (uni o’zgartirishlari uchun)

Если человек пришёл в этот мир, для того чтобы выполнять всё что написано судьбой на своём лбу, то почему тогда судьба пришла в этот мир??? (чтобы изменили её)

If a person came to this world in order to fulfill all that is written in the fate of his forehead, then why fate has come into this world??? (to change it)

— Vaqt o’tgan sari bekor o’tgan vaqtiga achinish ahmoqni ishi, achinish bilan birga harakat qilish esa teskarisi.

С проходом времени тот, кто жалеет пустому потраченному времени глупец, а жалеть и действовать, это наоборот.

With the passage of time, one who regrets the idle time spent is a fool, but regrets and acts, is not.

— Vaqtni bekor o’tqizgan odamni ahmoq deb bo’lmas balki, lekin yana shunisi borki, dono yoki aqlli deb ham bo’lmidi.

Тот, кто потратил время в пустую, может и не глупец, однако есть ещё кое-что, его мудрым или умным тоже нельзя назвать.

Someone who has spent time in vain may not be a fool, but there is still something that cannot be called wise or smart either.

— Sabr hayotingda boshlagan narsangni davom ettirish va tugatish uchun kerak bo’ladi, ba’zida bu narsa o’z hayoti bo’lishi mumkin.

Терпение в твоей жизни нужно для того, чтобы продолжить и закончит того, чего начал, иногда это может быть собственная жизнь.

Patience in your life is necessary in order to continue and finish what you started, sometimes it can be your own life.

— Hayotda sabrga ega bo’lish sababi shunchaki sabr qilish emas, yana keyin ham davom ettirish uchun.

В жизни терпение надо иметь, не только для того, чтобы просто терпел, а дальше действовать продолжит.

In life, patience must be had, not only in order to simply endure, but also continue to act.

— Agar sanda ba’zida o’pirilishlar bo’lsa, o’zingni yo’qotib qo’yish shartmas, chunki hayot bu sani imkoniyating.

Если у тебя иногда будет провалы, не надо потеряться, потому что, жизнь это твой шанс.

If you sometimes have failures, do not get lost, because, life is your chance.

— San qo’rqayotgan vaqtda, yutquzuvchiga yaqinsan, ammo berilib ketsang, allaqachon yutquzuvchisan.

Когда ты боишься, ты ближе к тому, чтобы стать неудачником, но если ты поддался, ты уже неудачник.

When you are afraid, you are closer to becoming a failure, but if you succumb, you are already a failure.

— Ba’zi bor odamlar qo’rquvni deb omadsizlikda qolishi mumkin, a ba’zilari omadlilikda.

Некоторые люди могут оказаться вне удачи из-за страха, а некоторые в удачи.

Some people may find themselves out of luck because of fear, and some in luck.

— Hamma o’zi tushungan narsaga tushunadi.

Все поймут того, что сами понимают.

Everyone will understand what they themselves understand.

— Hayot bu narsa, hayot deya nom olgan, hayot tomonidan berilgan.

Жизнь это штука, под названием жизнь, названа со стороны жизни.

Life is a thing called life, called from the side of life.

— Balki insonlarga doktorlarni yordami kerak bo’lar, lekin psixologlarni emas, chunki boshqa insonlar psixolog bo’la olib tinglab, gapirib, yordam berishga qodir bo’la olishgan ekan, demak boshqalar ham buni eplashadi.

Может людям понадобятся помощь доктора, но не психологов, потому что, если другие умели слушать, говорить, помочь и быть психологом, значить остальные тоже могут это.

Maybe people will need the help of a doctor, but not psychologists, because if others knew how to listen, speak, help and be a psychologist, the rest can do that too.

— Bugun biz bormiz, balki ertaga yo’q bo’larmiz, lekin bitta narsa aniq, bizlardan keyingi hayot bu hayotda qoladi.

Сегодня мы есть, может завтра нас не будет, но в одном можно быть уверенным, жизнь после нас останется в этой жизни.

Today we are here, maybe tomorrow we will not be, but we can be sure of one thing, life after us will remain in this life.

— Agar bilim sari qancha harakat qilinmasa, boshqalarga qaraganda tirik qolish bo’yicha shuncha orqada qolib ketayotganni bilsa bo’ladi.

Если в сторону знания не будет настолько движения, тогда можно узнать, что насколько сзади остаётся человек по выживанию, по сравнению с другими.

If there isn’t so much movement in the direction of knowledge, then you can find out how far behind the person is in survival, compared to others.

— Insonlarda har kuni har xil imkon bo’ladi, shuning uchun vaqtida o’sha imkondan foydalanish kerak, chunki ertasi kuni kechagi imkon bo’lmaydi. (to’g’ri imkon har doim bo’ladi)

У людей каждый день бывают разные шансы, поэтому в своё время надо умеет пользоваться этим шансом, потому что, завтра вчерашний шанс не будет. (правильный шанс всегда будет)

People have different chances every day, so you have to be able to use this chance in due time, because tomorrow will not be yesterday’s chance. (There will always be a right chance)

— Yaxshi pul yaxshi kino uchun qizil yo’laklik vazifasini bajarishi mumkin.

Хорошие деньги для хорошего кино могут выполнять функции красной дорожки.

Good money for a good movie can serve as a red carpet.

— Yaxshilik bilan yomonlik o’rtasidagi farq shundaki, yaxshilik yomonlikka, yomonlik yaxshilikka harakat qilmaydi.

Разница между добро и зло в том, что добро в сторону зло, а зло в сторону добро не действует.

The difference between good and evil is that good towards evil, and evil towards good is not valid.

— Ba’zida insonni erishgani uni yo’qotgani bo’lishi mumkin.

Иногда, что человек достигал, может быть то, что он потерял.

Sometimes, what a person has achieved may be what he has lost.

— Tejamkorlik bilan boylikka erishib bo’lmas, lekin bu bilan o’sha boylikni qanday ishlatish kerakligini bilsa bo’ladi.

С экономом может и не станешь богатым, но с этим можно знать, как использовать тот богатство.

With an economy, you may not become rich, but with this you can know how to use that wealth.

— Og’riqdan qutulish uchun orqaga qadam bosish shart emas, shunchaki boshlangan narsani boshlamaslik kerak, agar allaqachon boshlangan bo’lsang, unda ……

Для того, чтобы избавится от боли не надо отступать, всего лишь не надо начать то, что уже начато, если ты уже начал то ……

In order to get rid of the pain you don’t need to retreat, you just don’t need to start what has already been started, if you have already started then…

— Inson biror narsaga haliyam erishmadimi, demak haliyam uyqida.

Человек все ещё не достиг чего-то, значит всё ещё в спячке.

A person still has not achieved anything, then still in hibernation.

— Faqat chin dildan qilingan ishgina, ko’ngilda o’chmas iz qoldirish bilan birga yana o’sha ko’ngilni ham shu ishga undaydi.

Дело, сделанное только от всей души, может оставить в душе не стёртый отпечаток, включая ещё может вдохновить эту душу на такие дела.

What’s done only wholeheartedly, may leave a non-erase mark in the soul, including, also can inspire the soul to such cases.

— Agar pastda turib yulduzlarga qo’l cho’zish niyati mavjud bo’lsa, foydasi yo’q, chunki yulduzlar faqat yulduzlarni ko’rishadi.

Если есть желание стоит внизу и дотянуть руки до звёзд, то бесполезно, потому что, звёзды могут видит только звёзд.

If there is a desire to stand below and reach out to the stars, then it is useless because, only stars can see stars.

— Agar inson mobodo taslim bo’laman desa, g’oliblikdan pasda turib, yig’lashga tayyor bo’lishi kerak.

Если человек решился сдаться, то он должен быть готовым к тому, чтобы находиться внизу от победы и плакать.

If a person decides to surrender, then he must be prepared to be below the victory and cry.

— Mashg’ulotga berilgan kuch, g’alaba garovidir.

Сила отданное к тренировке, залог победы.

Strength given to training, guarantee of victory.

— Ayolga yaxshilik yoki yordam qilinsa, keyin undan buni qaytib kelishi shubhali, lekin yomonlik qilinsa, bu qaytib kelishi shubhasiz.

Сделанное хорошее дело или помощь для женщины вряд ли вернётся от нее, это сомнительно, но если сделано плохое дело, то это вернётся, бес сомнительно.

A good deed done or help for a woman is unlikely to return from her, this is doubtful, but if a bad deed is done, then it will return, no doubt.

— Reallik orqali atrofni tushunish mumkin, noreallik orqali orzular amalga oshadi.

Из-за реальности можно понимать что вокруг, из-за нереальности осуществляться мечты.

Because of reality, you can understand what is around, because of unreality, dreams come true.

— Hayotga qancha real ko’zlar bilan qaramagin, bitta narsani tushunasan, yanada real ko’zlar bilan qarash kerakligini.

В жизнь не смотри, сколько с реальными глазами, поймешь одну вещь, то, что надо смотреть ещё более с реальными глазами.

There are in life, do not look how much with real eyes, you will understand one thing, that you need to look even more with real eyes.

— Kritik bo’lish uchun, hamma narsada qobilyatli bo’lish kerak.

Быть критиком, это значить, быть талантливом во всем.

To be a critic means to be talented in everything.

— Soddalik bu aynan sanda bor narsa, lekin san bilmaysan.

Наивность это то, что у тебя есть, но ты не знаешь.

Naivety is what you have, but you don’t know.

— Odam maqsadi tomon qancha yugurmasin, qoqilishlar albatta bo’lib turadi.

Человек сколько бы, не бегал в сторону своей цели, падения все равно встречаются.

No matter how much a person runs toward his goal, falls still occur.

— Hayotda odam ishonchga emas, o’sha ishonchni o’zida borligiga ishonishi kerak.

В жизни человек должен верит не в веру, а в то, что эта вера есть у него.

A person in life should not believe in faith, but in the fact that he has this faith.

— Ba’zi bir odamlar tushkunlikka tushganda, g’amgin bo’ganlarida o’ziga kelish o’rniga, battar ahvolga tushushadi, bilishmaydiki kamalakdagi dog’ baribir yo’qoladi.

Некоторые люди, когда они в плохом состояние или печальные, вместо того, чтобы прийти в себя, сделают самим себе ещё хуже, хотя не знают, что пятна в радуги всё равно исчезнет.

Some people, when they are in a bad state or sad, instead of coming to their senses, will make themselves worse, although they do not know that the spots in the rainbow will disappear anyway.

— Kichkina tushunmovchiliklar orqali katta muommalar bo’ladi va bo’lib turadi, buni bilamiz va tushunmovchilikka aldansak, yangi hayotni boshlash qiyin bo’ladi, buni esa bilmaymiz.

С помощью маленькими недоразумениями появятся большие проблемы и продолжают появятся, это мы знаем, но если будем обманутые этими недоразумениями, то начинать новую жизнь будет проблематично, этого не знаем.

With the help of small misunderstandings, big problems will appear and continue to appear, we know that, but if we are deceived by these misunderstandings, it will be problematic to start a new life, we don’t know this.

— Erkak bilan ayolni kelisha olmasligini sababi shundaki, ikkala taraf ham kelishishni hohlamaydi.

Причина того, что мужчина и женщина не могут договориться, в том, что обе стороны не хотят договориться.

The reason that a man and woman can not agree that the two sides do not want to negotiate.

— Hayot och qolsa, albatta yaxshi odamlarni talab qiladi, yomonlar esa qoladi. Chunki mazasiz, yomon ovqat nima qilishdan qat’iy nazar yeyilmasdan, buzilib, sasib nobud bo’ladi.

Если жизнь голодная, конечно требует хороших людей, а плохие останутся, потому что они безвкусные, плохая еда во всяком случае не будет принято как пища, сгниёт, превратится в отход и погибнет.

If life is hungry, of course it requires good people, and the bad ones will remain, because they are tasteless, bad food, in any case, will not be accepted as food, will rot, turn into waste and die.

— Odamni toifaga ajratayotganda ehtiyot bo’lib ajratish kerak, bugun ajratsang, ertaga ajratilasan.

Когда определяешь людей в тип, определять надо осторожна, потому что, сегодня определяешь, а завтра будешь определен.

When you define people as a type, you need to determine carefully, because you define today, and tomorrow you will be defined.

— Ayol timsoli ila tirikdir hayot tilsimi.

С образом женщины живо чудо жизни.

With the image of a woman, the miracle of life is alive.

— Ayollar ham tanlov qaysiki, kimdir to’g’risini, kimdir to’g’rimasini tanlashi kerak bo’lgan.

Женщины тоже выбор, которые кто-то будет выбрать правильную, кто-то неправильную.

Women are also a choice, which someone will choose the right one, someone the wrong one.

— Oxir oqibat, odamlar azob yo tashvishni yolg’on va vaqtincha, baxtni esa rostakam va umrbod deb qabul qilishlari kerak. Va, shunda oxir — oqibat, hayot nomli xonalarida chiroqlari o’chmaydi.

В конце концов, люди должны принимать страдания и тревогу как временно и ложно, а счастья настоящая и вечно, тогда, в конце концов, в комнатах с названием жизнь не угаснут света.

In the end, people should accept suffering and anxiety both temporarily and falsely, and happiness is real and eternal, then, eventually, in the rooms with the name of life, the lights will not die out.

— Odam har doim ham haq bo’laman desa yoki bo’lishni hohlasa, umuman hech nima qilmasligiga to’g’ri keladi.

Если человек всегда хочет быть прав или говорить так, то ему предстоит делать совсем ничего.

If a person always wants to be right or say so, then he will have to do absolutely nothing.

— Taslim bo’lishga qaror qilayotganingda, bitta narsa haqida o’yla: hayoting ma’nosi nima edi va nima bo’ladi?

Когда собираешься сдаться, подумай об одном: в чём смысл был твоей жизни и будет???

When you are about to give up, think about one thing: what was the meaning of your life and will be???

— Nimadirda yutish g’alabamas, nimadirga erishish g’alaba.

Победить в чём-то не победа, достигнуть чего-то есть победа.

To win in something is not a victory, to achieve something is a victory.

— Ba’zida inson uchun kerak narsa bu hayot, ba’zida esa teskarisi, ya’ni hayot uchun keragi bu inson.

Иногда всё, что нужно для человека это жизнь, а иногда наоборот, в смысле то, что нужна для жизни это человек.

Sometimes all that is needed for a person is life, and sometimes vice versa, means that what is needed for life is a person.

— Hayotning imkoniyatini olaylik, bu imkoniyat bizda har kuni borligida.

Давайте возьмём шанс от жизни, пока этот шанс мы имеем каждый день.

Let’s take a chance from life, as long as we have this chance every day.

— Hayotni ba’zida yolg’on umid berib o’ziga qiziqtiradigan, ba’zida esa haqiqiy azob beradigan sevgiga o’xshatsa bo’ladi, farqi shundaki, hayot realga yaqin va unda har kuni yashisan.

Жизнь иногда заинтересует собой, дав ложную надежду, а иногда даёт настоящую страдание, будто как любовь, разница в том, что жизнь близко к реалу и в ней живешь каждый день.

Sometimes life makes you interesting for itself, giving false hope, and sometimes it gives real suffering, as if it were love, the difference is that life is close to reality and you live in it every day.

— Biznesda o’zing tushungan narsaga qo’l urishing kerak, tushunmaganingga esa tushunganingda qo’l urish kerak.

В бизнесе надо заниматься тем, что понимаешь, а тем, что не понимаешь, заниматься надо, когда понимаешь это.

In business, you must do what you understand, and what you do not understand, you must do it when you understand it.

— Bu dunyoda esdan chiqmaslikni hohlisanmi, esdan chiqmaydigan narsa qil, hohishing amalga oshadi.

Не хочешь быть забитым в этом мире, делай не забываемую вещь, желание твоё будет исполнен.

You do not want to be clogged in this world, do an unforgettable thing, your desire will be fulfilled.

— Bu hayot o’tkinchi bu aniq, o’tkinchimas narsaga harakat qilsang, talpinsang bu aniqmas.

Эта жизнь временно, это точно, если стараться, стремится к тому, что не временно, это не точно.

This life is temporary, it’s for sure, if you try striving for something that is not temporary, it’s not for sure.

— Agar mobodo man omadsizlikka uchrasam, omadsizlik ustidan kulaman, chunki bilaman bir kun omad bu qasos olib kulganda, manda imkon bo’lmasligini.

Если я в неудачи, то смеюсь над неудача, потому что знаю, в один день удача отомстив улыбнётся, а у меня не будет возможности.

If I am in failure, then I laugh at failure, because I know that one day luck will take revenge on a smile, and I will not have the opportunity.

— Agar ertaga nima qilishni bilmasang, unda bugun nimadir qil va shunda javobini olasan.

Если ты не знаешь что делать завтра, тогда делай что-то сегодня, и ты получишь ответ.

If you don’t know what to do tomorrow, then do something today and you will get an answer.

— Bu ajoyib dunyo, qachonki atrofingdagi ajoyib narsalarni his qilsang, lekin qachonki shunaqa darajada yaxshi narsalarni his qilsang, unda jannatdanda yaxshi.

Это прекрасный мир, когда вокруг ты чувствуешь прекрасные вещи, но когда ты чувствуешь настолько прекрасных вещей, лучше, чем рай.

This is a wonderful world when you feel wonderful things around, but when you feel so beautiful things, it is better than paradise.

— Shunchaki kul… Va hayot shunchaki jannat.

Просто улыбнись… И жизнь просто рай.

Just smile… And life is just paradise.

— Shunchaki ishon, shunchaki tilak tila, shunchaki harakat qil, shunchaki sabrli bo’l va san o’z orzuingni egasisan.

Только верь, только желай, только делай, только будь терпелив и ты владелец своей мечты.

Only believe, only desire, only do, only be patient and you are the owner of your dream.

— Ba’zida nima qila olishimizani anglay olish uchun bizga yetarlicha vaqt kerak bo’ladi, biroq bu yetarlichadan ko’proq bo’lmasligi keral.

Иногда нам нужны достаточно времени, чтобы осознать, что мы можем делать, однако это не должно быть, больше, чем достаточно.

Sometimes we need enough time to realize what we can do, but it should not be more than enough.

— Bitta narsada ishonching komil bo’lsin, yashayotgan chog’ingda, nafas olayotganingda, hayot ham davom etadi.

Будь уверен в одном, пока ты живёшь, дышишь, жизнь тоже продолжается.

Be sure of one thing, while you are living, breathing, life also continues.

— Qadaming haqida o’yla, so’zlaring haqida emas, lekin butunlaymas.

Думай о своих шагах, а не о своих словах, но не всегда.

Think about your steps, not about your words, but not always.

— Stilingni o’zgartir, o’zingni hayot stilingni.

Меняй свой стиль, свой стиль жизни.

Change your style, your lifestyle.

— Ertagacha manda bugun bor, erta uchun manda ertanggi kun bor va shuni o’zi.

До завтра, у меня есть сегодня, для завтра у меня есть завтра и это всё.

Until tomorrow, I have today, for tomorrow I have tomorrow and that’s it.

— Hech qachon yashamagandaka (yashamiydigandek) yasha.

Живи будто никогда не жил (живешь).

Live like never live.

— Vaqt bu ba’zida katta aylana, ba’zida esa shunaqa kichkina aylana, qaysiki nima bo’lganini san sezmaydigan. Nima bo’lgan taqdirda ham, shu aylana atrofida aylanishing shart.

Время иногда большой круг, а иногда слишком маленький круг, что произошло не замечаешь, во всем случай, ты должен крутиться вокруг этого круга.

Time is sometimes a big circle, and sometimes too small a circle that you can’t notice what happened, in all cases, you have to revolve around this circle.

— Yurakga kichkinagina imkoniyat berish, kelajakda fojia bo’lishi mumkin, ehtimol komediya, ehtimol baxt, lekin ehtimol.

Дать сердцу маленький шанс в будущем может быть трагедия, может быть комедия, может быть счастья, но может быть.

To gives to heart a bit chance in the future will be tragedy, probably comedy, probably happiness, but probably.

— Misol, sevib qolganda baxt haqida emas, aksincha qanaqa qilib baxtli bo’lish haqida o’ylash kerak.

Скажем, когда влюбишься не надо думать о счастье, на оборот о том, как стать счастливым.

Let’s say, when you fall in love, you don’t need to think about happiness, on the contrary about how to become happy.

— Vaqt o’tishi bu reallikdan darak.

Улетевшая время говорить о реальности.

Flew away time talk about reality.

— Biz uchun ajratilgan to’siqlar, biz uchun ajratilgan qobilyatlar garovidir.

Препятствия, предназначенные для нас, залог определенных способностей для нас.

Obstacles intended for us, the guarantee of certain abilities for us.

— Odam sevgisiga erishganining isboti bu sevilish.

Доказательство того, что человек достиг своей любви, это быть любимым.

The proof that a person has achieved his love is to be loved.

— Nima bo’lgan taqdirdayam inson hafa bo’lmasligi kerak, aksincha hafa qilishi kerak hayotni, xursand bo’lib.

Чтобы не случилось, человек не должен огорчаться, наоборот должен огорчать жизнь, быв счастливым.

Whatever happens, a person should not be upset, on the contrary, he should upset his life, being happy.

— Agar bu yerda umid bo’lmasa, unda bu yerda faqat san, san …… (o’sha umid)

Если тут нет надежды, тогда тут только ты, так что ты …… (эта надежда).

If there is no hope, then there is only you, so you are … … (this hope).

— Bu san, hayotingni tanlovi.

Это ты, выбор твоей жизни.

It is you, the choice of your life.

— Omadsizlar har doim ikkita narsani tan olishadi: birinchisi, bu yerda umuman imkon yo’q, ikkinchisi ular omadsizligi.

Неудачники всегда признают две вещи: первый, тут совсем нет шанса, второй, то что они неудачники.

Losers always admit two things: the first, there is no chance at all, and the second, that they are losers.

— Hayotning ma’nosini anglash, bu vaqtni bekorga ketkazmaslik.

Понять смысл жизни, это не терять время зря.

Understanding the meaning of life is not to waste time in vain.

— Yolg’izilikda san o’zing uchun nima kerak va muhimligini bilib va tushunib olishing mumkin.

В одиночестве ты можешь знать и понять, что важно и нужна для тебя.

In loneliness, you can know and understand what is important and necessary for you.

— Erkak kishi 4 ta narsa tanlashda adashmasligi kerak: uy, ish, mashina va xotin. Agar boshidagi 3 tasini tanlovi yaxshi bo’lsa, 4 — sini tanlash ham shartmas.

Мужчина не должен ошибиться в выборе 4х вещей: дом, работа, машина и жена. Если три вещи в начале будут хорошие, то не обязательно даже выбрать 4-тую.

A man should not be mistaken in choosing 4 things: home, work, car and wife. If the three things in the beginning are good, then you don’t even have to choose the 4th one.

— Haqiqiy sevgi o’limgamas, hayotga chorlaydi, o’limga chorlaydigan sevgilar esa yomon odamlarga o’xshab, yomon sevgi deb ataladi.

Настоящая любовь не к смерти, а к жизнь вынуждает, а любви, которые вызывают к смерти как плохие люди, называются плохие любви.

True love is not for death, but for life compels, and the loves that cause death as bad people are called bad loves.

— Sevgini vazifasi oddiy, bu dunyoga kelganlarni shunchaki baxtli yoki baxtsiz qilishdir.

Функция любви простой, тех, кто приходят в этот мир, просто делать счастливой или не счастливой.

The function of love is simple, those who come to this world, simply make happy or not happy.

— Kulgu yoki kulish orqali birdan baxtli bo’lib qolmaysan, u bilan xursand bo’lasan, biroq shuni esdan chiqazmaslik kerakki, xursandchilik baxt tomon qo’yilgan qadamlardan biridir.

Со смехом или улыбаясь, ты не станешь вдруг счастливой, с этим ты радуешься, но не стоит забывать, что радость один из шагов в сторону счастья.

With laughing or smiling you will not suddenly become happy, you will enjoy with this, but do not forget that joy is one of the steps towards happiness.

— Inson faqat o’zini ustidamas, boshqalarni ham baxtli qilish ustida bosh qotirsagina, faqat lahzalardamas, balki har doim baxtli bo’lish chiptalariga ham ega bo’lishi mumkin.

Человек не только над собой, а размышлять над тем, чтобы сделать других тоже счастливой, тогда он не только в моментах, но может ещё всегда иметь билет быть счастливой.

A person is not only above himself, but reflect on making others happy too, then he is not only in moments, but can still always have a ticket to be happy.

— Chiroyli va hunuk odamlar bo’lmaydi, sevgiga sazovorlar bo’ladi.

Красивых и уродливых людей не бывают, бывают достойных к любви.

There are no beautiful and ugly people, there will be worthy of love.

— Dunyoda haqiqatlar ko’p, bulardan bittasi va zarurlaridan biri, inson qodir bo’lishi kerak bo’lgan hamma narsaga qodir, ba’zida esa ortig’igayam.

В мире много истин, один и важнейших из них, человек могуч всему, чему ему надо быть могучим, иногда даже на больше.

There are many truths in the world, one of the most important of them, a man is powerful for everything that he needs to be powerful, sometimes even more.

— Haqiqat shundaki, bir haqiqat g’oyib bo’gani bilan boshqasi paydo bo’ladi.

Истина в том, что когда исчезнет одна истина, появляется другая истина.

The truth is that when one truth disappears, another truth appears.

— Hayotda shunchaki yashash, shunchaki o’limni kutishdir.

В жизни просто жить, просто ждать смерть.

In life, just living, just waiting for death.

— Dunyoda shuncha muommo va adolatsizlik bo’lib turganda, ba’zilar o’z sevgisini haddan tashqari «o’laman, qolaman’ deb o’ylashi bilan, shu dunyoda bo’lib turgan muommo va adolatsizliklarga, yana adolatsizlik va muommo qo’shishar.

Когда в мире столько проблем и несправедливость есть, некоторые думая о своей любви, будто «умираю, не могу», добавляют в это несправедливость и проблем, ещё больше несправедливость и проблем.

When there are so many problems and injustices in the world, some thinking of their love as if «I am dying, I can’t» add to this injustice and problems, even more injustice and problems.

— Kulgi chiroyli bo’ladi, to’g’ri, lekin haddan chiroyli kulgi ostida qandaydir maqsad yotadi yoki ja bo’lmasa ayyorlik.

Улыбка бывает красивая, правда только, под слишком красивую улыбку есть какой-то, подвох или в крайнем случай шустрость.

A smile can be beautiful, though just, under a too beautiful smile there is some kind of catch, or in extreme cases sneak-up.

— Juda muhim ishni qilish shartmas, asosiysi qo’lingdan kelgan muhim ishni qilsang bas.

Не обязательно делать очень важную работу, главное достаточно делать важную вещь, которого умеешь делать.

Not necessarily do very important work, important enough to do an important thing that you know how to do.

— Insonlar hayotda hech nima qilmasdan yashaganidan ma’no yo’q deyishadi, ular adashishadi, hayotda va hayotida hech nima o’zgarmasdan hech nimaga erisha olmaslik ma’nosi bor.

Люди говорят, в жизни жить ничего не делая, ровным счётом не имеет смысла, они ошибутся, в жизни и в чья-то жизни ничего не меняя можно добиться ничему, вот такой смысл есть.

People say that doing nothing in life does not make sense at all, they make mistake, nothing can be achieved while anything has not changed in life and in someone else’s life, that’s the point.

— Nimadirni hohlayotgan paytingdagi hohishni o’zida shu narsa saniki bo’ladi, faqatgina harakat qilish kerak.

В тот момент, когда хочешь получит то, что хочешь, ты уже получил, осталось лишь действовать.

At that moment when you want to get what you want, you have already received it, remains only to act.

— Odam savol beravergandan ko’ra, javob izlashi kerak va faqat shunda hayoti yaxshilashadi.

Человек вместо того, чтобы только задавать вопросы, ему стоит искать ответы и тогда только его жизнь улучшается.

A person, instead of just asking questions, he should look for answers and only then his life improves.

— Diskriminatsiya (kamsitish) orqali hech nimaga erisha olmaysan, albatta diskriminatsiyadan tashqari, shu faqat o’zingnikiga.

Через дискриминацию, ты ничего не добьешься, конечно кроме дискриминация, вот только на свой.

Through discrimination, you will not achieve anything, of course except discrimination, but only on your own.

— Odamni (toifaga) Hudo ajratmidiyu, qolganlarni nima haqqi bor.?.?.?

Человека (на категория) Бог не определяет, у других на это есть какое право.?.?.?

God does not define a person (into a category), others have what right to do so.?.?.?

— Yaxshilikka erishtirib yurgan odam yaxshi odam, ham erishtirib, ham erishgan odam omadli odam hisoblanadi.

Человек, который помогает достигать тебя до хорошее, это хороший человек, и помогает достигать и сам достигает, это везучий человек.

A person who helps to reach you to good is a good person, and helps to achieve, and he himself reaches, this is a lucky person.

— Yaxshi ish bilan yurakdan joy olish mumkin, lekin yaxshi qalb bilan yurakdan aniq joy olish mumkin.

С хорошим поступком можно получить место в сердце, но с хорошей душой точно можно взять место в сердце.

With a good deed, you can get a place in the heart, but with a good soul, you can definitely take a place in the heart.

— Yaxshi ishlar, yaxshi xotiralarda adashib qolishadi.

Хорошие поступки заблуждаются в хороших воспоминаниях.

Good deeds are get lost in good memories.

— Xotiralalar bilan san o’zingni shunchaki tormozlantirasan.

С воспоминаниями, ты всего лишь тормозишь себя.

With memories, you just slow down yourself.

— Dushman qachondir sani yengishi mumkin, lekin bugunmas va ertagamas. Shu deviz g’oliblik hisoblanadi, sani g’oliblikka eltuvchi.

Враг может побеждает когда-нибудь, но не сегодня и не завтра. Этот девиз и есть победа, который тащащий тебя к победа.

The enemy may win someday, but not today and not tomorrow. This motto is the victory, which bring you to the victory.

— Tormoz odamlar orqada qolib yuruvchi odamlar emas, ular tormoz situatsiyalar oddiy odamlarni tormoz qilib ko’rsatishini tushunmaydiganlar.

Тормозные люди не те, которые отстающие, а те, которые не понимают, что тормозные ситуации показывают обычных людей как тормозные.

Brake people are not those who are lagging behind, but those who do not understand that inhibitory situations show ordinary people as inhibitory.

— Agar sevgi, muhabbat deb unga harakat qilmasdan o’tsang, u sekin — asta xotiraga aylanib boradi.

Если ты живёшь, говоря только любовь, но не будешь действовать, тогда она медленно превращается в память.

If you live, saying only love, but will not act, then it slowly turns into a memory.

— Sevgida muhimi hayotdagiga o’xshab harakatda bo’lish, agar sevgi rost bo’lsa, garchi hayot rostakam, unda harakat qilsang ham, qilmasang ham.

В любви главное двигаться, как и в жизни, если конечно любовь настоящая, хотя жизнь настоящая, двигаешься в ней или нет.

In love, the main thing is to move, as in life, unless of course love is real, although life is real, move in it or not.

— Bilasizmi nima muhim, muhim narsa siz o’zinggizning hayotinggiz bilan yashayotganizni bilishdir.

Знаете что, важно то, что вы знаете, что живите со своей жизнью.

You know what, the important thing is that you know, you live with your life.

— Ketma — ket bo’layotgan yoki bo’lgan muommolar, aslida boshida noto’g’ri qo’yilgan qadamdan kelib chiqadi.

Проблемы, которые случаются или случились один за другим, на самом деле выходить из-за неверного шага в начале.

Problems that happen or happening one after another actually come out of the wrong step in the beginning.

— Jahlni chiqqandan so’ng har xil jinnichilik qilish hammani qo’lidan keladi, lekin oxirini o’ylash ular uchun bunaqa oson bo’lmaydi.

Когда гнев появляется, то делать разные глупости могут все, а вот думать о последствие для них не будет так легко.

When anger appears, everyone can do different stupid things, but thinking about the consequences for them will not be so easy.

— Ba’zilarni jahllari chiqsa, jahlni boshqalarga qaratadi, bir marta bo’lsa ham o’zi tomonga yo’naltirsinchi, keyin jahli chiqarmikin…???

У некоторых, когда гнев появляется, они сразу направляют свой гнев другим, хоть один раз пусть обратят весь гнев себе самому, потом появляется ли гнев…???

For some, when anger appears, they immediately direct their anger to others, at least once let them turn all the anger to themselves, then does anger appear …???

— Insolarda ham bitta hayvon bilan o’xshashlik bor, farqi shuki, insonlarni rangi o’zgarmaydi. (buqalamun)

У людей тоже есть одна похожая сторона с одним животным, разница в том, что у людей цвет не меняется. (хамелеон)

People also have one similar side with one animal, the difference is that people do not change color. (chameleon)

— Saxovatli bo’lish uchun, to’la marhamatli bo’lishi kerak.

Чтобы, быть добродетельным, надо быть по полному быть добрым.

To be virtuous, one must be fully kind.

— Hayotda eng yaxshi yashash «stil’laridan biri bu achinmasdan yashash, buning uchun esa kimdir hayotga tiqilmasligi yoki kimnidir hayotiga tiqilmaslik kerak.

В жизни один из лучших «стилей» жить, это жить не сожалея, а для этого надо, чтобы кто-то не вмешивался в жизнь или в чья-то жизнь не вмешиваться.

In life, one of the best «styles» to live is to live without regret, but for this, it is necessary that someone does not interfere in life or not intervene in someone else’s life.

— Odamga hamma narsani ochiq — oydin ko’rsatadigan bu — vaqt, faqat u ba’zida kech xizmat qiladi, ba’zida esa erta.

Человеку всё вещь открыто показывает — время, только она иногда поздно обслуживает, а иногда рано.

The whole thing is openly shown to person — by time, just sometimes it serves late, and sometimes early.

— Ba’zida odamdagi oqibatni kuchukda ham topish mumkin, ba’zida esa odamda yo’g’ini ham.

Иногда любовь человека можно найти у собаки, а иногда даже того, чего нет у человека.

Sometimes a person’s love can be found in a dog, and sometimes even that which a person does not have.

— Nafas olib-chiqarib turganda umid qilsang bo’ladi, hali ham umid bor.

Во время вдоха — выдоха можешь надеяться, что все ещё есть надежда.

During inhalation — exhalation, you can hope that there is still hope.

— Eng yaxshi muommo bu sani ahmoqona boshing bilan qilingan muommo, chunki bu ahmoqona bosh tirik ekan, muommoni yechimi bor.

Самая хорошая проблема, это та проблема, которая сделано твоим тупой головой, потому что, пока эта тупая голова жива, можно исправит проблему.

The best problem is the one made by your dumb head, because while this dumb head is alive, you can fix the problem.

— Odamlarning hayotdagi g’alati odatlaridan biri, ular hayotdan g’alati narsalarni qidirishadi.

Один из странностей людей в жизни то, что они ищут, что-то странной в жизни.

One of the strangeness of people in life is that they are looking for something strange in life.

— Odamlarga san o’zingni qobilyatlaringni gapirmagin, aksincha ko’rsatgin. (chunki baribir ishonishmidi)

Людям ты не говори о своих способностей, наоборот покажи. (потому что, всё равно не верят)

Don’t tell people about your abilities, show them instead of this. (Because, anyway they don’t believe)

— Kinoni ayolga o’xshatsa bo’ladi, azgina e’tiboringni bersang, o’zi haqida yashiringan hamma narsa ochiq — oydin bo’ladi.

Кино похоже на женщину, если дашь немного внимание, то все скрытые вещи, станут явью.

Movie is like a woman, if you give a little attention, then all hidden things will come true.

— Hayotning yaxshi tarafi shundaki, u shunchaki yaxshimas, juda yaxshi, ba’zida esa shunchaki yomon… (judamas)

Хорошая сторона жизнь в том, что она не просто хорошая, а очень хорошая, хотя иногда просто плохое… (не очень)

The good side of life is that it is not just good, but very good, although sometimes it’s just bad … (not very)

— Qo’rquv bilan biz hissiyotga taslim bo’lgan tanaga aylanamiz, usiz esa ruh bilan birlasha olib qo’rquvni o’zini qo’rqitgan tanaga.

Со страхом, мы превращаемся в тело, которое проиграло чувству, а без него, в тело, которое стал един с духом и напугал саму страх.

With fear, we turn into a body that has lost to feeling, and without it, into a body that has become one with the spirit and frightened fear itself.

— Agar odamda qo’rquv bo’lsa, bu normal hayot, lekin agar bu qo’rquv butun umrga bo’lsa, unda bu qanaqa hayot…???

Если у человека есть страх, то это нормальная жизнь, а если этот страх навсегда, то, что это за жизнь…???

If a person has fear, then this is a normal life, and if this fear is forever, then what kind of life is it…???

— Qaysidir laxzada sani hayotingda yana umid paydo bo’ladi va san uni yo’qotishing kerakmas.

В какой-то момент, снова у тебя будет надежда в твоей жизни и тебе не стоит потерять это, снова.

At some point, again you will have hope in your life and you should not lose it, again.

— Hayot go’zal — go’zalligi bilan, u ajoyib — ajoyibligi bilan, u mashaqqatli — mashaqqatliligi bilan. Har qanaqa narsa bilan u hayot deyiladi. Biroq, biz odamlarsiz hayot hech nima.

Жизнь красивая тем, что она красивая, она прекрасно тем, что прекрасно, трудно тем, что трудно. С любыми вещами она называется жизнь. Но без нас, людей, жизнь ничто.

Life is beautiful in that which is beautiful, it is amazing in that which is amazing, difficult in that which is difficult. With all things, it is called life. But without us, humans, life is nothing.

— Siyosatni deb, siyosat hamma narsadan tashkil topgan, qaysiki bizni atrofimizda mavjud bo’lgan.

Из-за политики, политика состоит из всего, что нас вокруг окружает.

Because of the policy, the policy consists of everything that surrounds us around.

— Siyosat unga qarshi bo’lgan hamma narsaga qarshidir.

Политика против всего, которые все что против политика.

Politics is against everything, which is all against politics.

— Odam bilan siyosat qurolga aylanadi, u nafaqat o’qlanadi, balki o’q uzishi ham mumkin.

С человеком политика превращается в оружие, она не только мог заряжаться, но ещё и может стрелять.

With a person, politics turns into a weapon; it not only could be charged, but also could shoot.

— Siyosat bu bir tushuncha, shunchaki u ba’zida ezgulik bo’lib ko’rinadi, ba’zida esa yovuzlik. (Ya’ni bu yerda ham shunchaki, ikkala tushunchada ham aqlli boshning xizmati bor)

Политика это одна понятие, иногда она покажется добром, а иногда злом. (В смысле тут тоже, в двух понятиях есть заслуга, просто умной головы)

Politics is one concept, sometimes it seems good and sometimes evil. (In the sense here, too, in two concepts there is merit, just a smart head)

— Kino san’atida muhim narsalar ko’p, lekin muhimlardan muhimi bu — tomoshabin e’tibori. Kino yashay oladimi yoki yo’q, shu nozik injiqning qo’lida.

В искусстве кино много важных вещей, но важнейшей из важных, это — зрительская внимания. Кино может жить или нет, в руках этого хрупкого каприза.

In the art of cinema there are many important things, but the most important of the important ones is — the audience’s attention. Cinema can live or not, in the hands of this fragile whim.

— Musiqa balki o’lmas san’atdir, ammo ba’zida bu insonga bog’liq.

Музыка может и бессмертная искусство, однако иногда это зависит от человека.

Music can be an immortal art, but sometimes it depends on the person.

— Urush bu go’zaliik emas, u go’zallikni o’ldiradigan narsadir.

Война это не красота, это то, что убивает красоту.

War is not beauty, it is what kills beauty.

— Reallik bu o’tmishmas, bu kelajakmas, u bugun san tirik bo’lganing.

Реальность это не прошлый, не будущий, это сегодня, когда ты жив.

Reality is not the past, not the future, it is today when you are alive.

— Kechagi kuningni allaqachon yashab bo’lding va u allaqachon o’tmishga aylanib bo’lgan, kelajakda hali yashamading va uni hali bilmaysan, yakkayu — yagona umid, bugun bo’lib qoldi.

Вчерашний день ты уже давно жил и оно давно уже превратился в прошлое, в будущем ты не жил и пока ты её не знаешь, единственная надежда является сегодня.

Yesterday you have lived for a long time and it has already become a thing of the past, you have not lived in the future and until you don’t know it, the only hope is today.

— Zulmlikka bo’lgan yo’l bu vayronlikka bo’lgan yo’ldir, faqat o’zi uchun.

Путь к насилие это, путь к уничтожения, верно, вот только само себя.

The path to violence is the path to destruction, right, that’s just itself.

— Yolg’izlik bu aldamchi tushuncha, hayotda bu tushuncha shunchaki ishlatiladi va odamlar o’zlari bilmagan holda bu tushunchani ishlatib o’zlarini ovutishadi.

Одиночество это ложное понятие, в жизни это понятие просто используется, и люди сами не зная, используя эту понятую, успокоят самих себя.

Loneliness is a false concept, in life this concept is simply used and people themselves not knowing using this concept, will calm down themselves.

— Har doim manzilga yetib kelgandan keyin, savol berish kerak. Hech nimani esdan chiqarmadimmi ekan? deb…

Всегда, когда приходишь в пункт назначение, надо задаваться вопросом. Говоря… Ничего я не забыл?

Whenever you arrive at your destination, you have to ask question. Saying… Have I forgotten anything?

— Odamlarning yaxshi xislatlaridan biri, yaxshi xususiyatlari borligida, agar sal harakat qilinsa, eng yaxshi xislatlaridan biriga ham aylanishi mumkin.

Один из хороших свойств человека то, что у них есть хорошие качества, если немного стараться, тогда это может превратиться в один из лучших свойств.

One of the good properties of a person is that they have good qualities, if you try a little, then it can turn into one of the best properties.

— Yovuzlik uchun eng muhimi yovuzlik, yovuzlik esa bir daraxt, ildiz otadi, o’sadi, barglari to’kiladi, chiriydi, kesiladi va o’z manziliga yetib keladi.

Для зло является самым важным зло, а зло одно дерево, бросает свои корни, растёт, лепестки упадут, гниют, будет отрезанным и прибудет в свой адрес.

For evil, evil is the most important, and evil is one tree, leaves its roots, grows, the petals fall, rot, will be cut off and will arrive at their address.

— Ezgulik sari xizmat, bu mangulik sari yo’ldir.

Служить в сторону добро, это путь вечности.

Serve towards to good, this is the path of eternity.

— Turmushni jinoyatga o’xshatsa bo’ladi, jinoyatda puxta fikrlash va yaxshi tayyorgarliksiz qo’lga tushasan. Farqi shundaki, turmushda faqat hayotning taqdir nomli qopqoniga qo’lga tushasan.

Замужество похоже на преступления, в преступлении без хорошо придуманный и отличное подготовленности попадаешь в руки. Разница в том, что в замужестве ты попадаешь в ловушку жизни под названием судьба.

Marriage is like a crime, in a crime without a well-invented and excellent preparedness you fall into the hands. The difference is that in marriage you fall into the trap of life called fate.

— Odam birinchi galda maqsad nima, orzu nima, xayol nima ajratib olishi kerak, shundan so’ng intilish darajasiga o’tib va shulardan so’ng to’g’ri hayotning to’g’ri sistemasiga o’tgan bo’ladi.

Человек в первый очередь должен определиться что такое цель, что такая мечта, что такие мысли, а после пройти в степень устремление и после всех этих он пройдет в правильную систему правильного жизнь.

First of all, a person must decide what a goal is, what a dream is, what thoughts are, and after going to the degree of aspiration, and after all these, he will go into the correct system of the right life.

— Maqsad deb, orzuga qul bo’lib yurish oson.

Говоря цель, можно всё время легко плениться к мечте.

Talking about the goal, you can always be easily captivated by the dream.

— Odamlar ba’zi savollarga javob topish uchun oddiygina dunyodagi hayot shunaqa diyishadi, balki dunyodagi hayotni odamlari shunaqadir, chunki odamlar shu dunyodagi hayotni tashkil qilishadi.

Люди для того, чтобы найти ответы на некоторые вопросы, просто утверждаются, что жизнь в мире такая, а может люди жизни в мире такие, потому что люди составляют эту жизнь в мире.

In order to find answers to some questions, people simply affirm that life in the world is like that, and maybe people in the world like that, because people make up this life in the world.

— Birovlarning xatolaridan to’g’ri saboq chiqarishni o’rgan va sanga o’zingni xatolaringdan saboq chiqarish kerak bo’lmaydi, garchi ba’zida kerak bo’ladi.

Учись учиться на чужих ошибок и тебе не стоит учиться на своих, хотя очень редко стоит.

Learn to learn from the mistakes of others and you should not learn from your own, although it is very rarely worth it.

— Go’zallik — bu hech kimga tegishli bo’lmagan originallikdir.

Красота — это оригинальность, которая не принадлежавшая никому.

Beauty is — an originality that does not belong to others.

— Bizdan talab qilinadigan hayot qonuni va talabi, bu shunchaki va oddiy, tinch yashash.

Требования и закон, которые требуется к нам со стороны жизни, это просто и обычно жить.

The requirements and the law that is required of us on the part of life, is simple and ordinary live.

— Bu ajoyib hayotimizda ajoyib xatolar bo’lib turadi, bu tabiiy, bizning ishimiz shuki, ular shunchaki hato bo’lmasligi kerak.

В нашем этом прекрасном жизни случаются прекрасные ошибки, это естественно, наше дела, они не просто ошибками должны быть.

In our this wonderful life wonderful mistakes happen, it is natural, our job, they should not just be mistakes.

— Insonlar o’zlariga bir savol berib ko’rishlari kerak, ishonchsiz uzoqqa bora olisha olarmikin???

Людям стоит задавать себе один вопрос, могут ли дойти до многих мест без веры???

People should ask themselves one question: can they reach many places without faith???

— Bizga o’zimiz qurish mumkin bo’lgan originallik kerak. Originallikni esa biz ba’zida, haqiqiy deb ataymiz.

Нам нужен оригинальность, который мы можем создавать сами. А оригинальность, мы иногда называем настоящим.

We need originality, which we can create ourselves. And originality, we sometimes call it real.

— Ishonchsizlik bilan so’zlangan narsa, balki ishonchlilik bilan aytilishi mumkin.

То, что сказано неуверенно, может и высказаться уверенно.

That which have said uncertain, may speak itself confidently.

— O’z imkoniyatlaringni real darajada bahola va san allaqachon erishmoqchi bo’lgan narsangni yarmini qo’lga kiritding.

Оцени свои возможности по реальному и ты уже получил половину чего хотел.

Evaluate your capabilities in real and you have already received half what you wanted.

— Keragidan ortiq yaxshi fikrlash muommoni, oldingga faqat tayyor «blyuda» qilib qo’ymasdan, ba’zida esa chaynab ham beradi.

Чрезмерное хорошее мышления, не только подаёт проблему как уже готовую «блюду», а иногда ещё жует вместо тебя.

Excessive good thinking, not only presents the problem as a ready-made «dish», but sometimes it chews instead of you.

— Hayot yo’limizni yo’qotsak, undagi izimiz albatta qoladi va o’chmaydi, bu izga qarab esa boshqalar ham qadam bosishi mumkin.

Если мы потеряем свой путь жизни, то следы в ней точно останется и не стирается, а смотря этому следу, другие тоже могут шагать.

If we lose our way of life, then the traces in it will definitely remain and will not be erased, and looking at this trail, others can also walk.

— Sevgini deb siqilganini va o’zini qiynaganini mukofoti, oddiy qayg’u. Asalga o’xshagan shirin qayg’u bo’lsa ham mayli, oddiy qayg’u.

Того, кто страдал и тревожил самого себя из-за любви, награда всего лишь обычная печаль. Была бы сладкая печаль, как мёд, но нет, простая печаль.

The one who suffered and troubled himself because of love, the reward is just ordinary sadness. There would be a sweet sadness, like honey, but no, simple sadness.

— Qachonki bu yerda pirovard (oxir), san yangi boshlanishni boshlashing mumkin yoki boshlaysan (yana va yana).

Когда тут конец, ты можешь или будешь начинать новое начало. (снова и снова)

When the end is here, you can or will start a new beginning. (Again and again)

— Nimanidir boshlanishi bilan tugashi yoqmadimi, unda o’zing nimanidir boshla va shu bilan birga tugat. Bu sani qo’lingda.

Если начало и конец чего-то не понравилось, тогда сам начинай что-то и в тоже время закончи. Это в твоих руках.

If you didn’t like the beginning and end of something, then start something yourself and finish it at the same time. It is in your hands.

— O’tmishdagi kamchiliklaringni ko’z ostidan o’tqizsang, kelajakda nimalar qilish lozimligini ham ko’z ostidan o’tqizasan.

Если ты пробегаешь глазком над недостатками в прошлом, тогда пробегаешь ещё над тем, что надо делать в будущем.

If you run an eye over shortcomings in the past, then you also run over what needs to be done in the future.

— Orzuing reallik bilan mujassamlashsa, demak san o’zingga kerak bo’lgan narsaga erishding.

Когда твоя мечта воплотиться с реальностью, ты уже достиг своего.

When your dream comes true with reality, you have already reached your goal.

— Azob deb, yurganing shunchaki sinov bo’lib chiqqanini, baxtga erishganingdan so’ng tushunasan.

То, что ты считал страдание, понимаешь, что это оказывается просто испытание, только тогда, когда достигнешь счастья.

The fact that you considered suffering, you understand that this is just a test, only when you achieve happiness.

— Asalga berilgan maqtov, uning shirin ekanligi uchunmas, aksincha odamlarga yoqimli lazzat olib kelgani uchun bo’ladi.

Все лестные слова, которые были отправлены в адрес мёд, не из-за того, что он сладкий, а из-за того, что он приносил людям приятное наслаждение.

All the flattering words that were sent to honey, not because it is sweet, but because it brought people a pleasant pleasure.

— O’limni kutma, aksincha kutishga majbur qil. Bu esa hayotimizdagi bizga kerak bo’lgan narsalardan biri.

Не жди смерть, наоборот, заставь ждать. А это в нашей жизни, один из нужных вещей нам.

Do not wait for death, on the contrary, make it wait. And this is in our life, one of the necessary things for us.

— Hayot — bu biz tayyorgarlik ko’rmagan sinovlar makoni. Ba’zida esa tayyorgarlik ko’rilgan sinovlar makoni.

Жизнь — это обиталище испытание, к которым мы не были подготовлены. А иногда, мы были подготовлены.

Life is — the abode of the test, for which we were not prepared. And sometimes, we were prepared.

— Hayotning eng muhim muommolaridan biri bu — biz (odamlar), biroq shu bilan birga, hayotning ma’nosi ham — biz (odamlar).

Главная проблема в жизни, это мы (люди), но в свою очередь, суть жизни тоже мы (люди).

The main problem in life is us (people), but in turn, the essence of life is also we (people).

— Baxt — bu hech vaqting tugamasligi, chunki baxtli onlar ham vaqt bilan o’lchanadi.

Счастья — это то, что твоё время не кончается, потому что счастливые мгновения тоже измеряются временем.

Happiness is — that your time does not end, because happy moments are also measured by time.

— Mehmonni kulib kutib olgandek, o’limni ham kulib kutib olish kerak va shunda hatto shu ham yoqimli bo’lib keladi.

Как встречается гость с улыбкой, так и смерть надо встречать с улыбкой и тогда, даже это придёт приятно.

As a guest meets with a smile, so death must be met with a smile and then even this will come pleasantly.

— Kam kulishlik bu hayotdan norozilik alomatidir.

Мало улыбаться, это признак недовольство от жизни.

To smile less is a sign of discontent from life.

— O’zini bilib olish bu tushunish tomon yo’ldir, shunchaki boshqa odamni tushunishga.

Познать самого себя это путь к пониманию, всего лишь понимания другого человека.

To know oneself is the path to understanding, just understanding another person. A person will always have hours, if there are none, then there will be minutes, if there are none, then seconds will still remain, which means that time cannot hinder him.

— Odamda har doim soatlar bo’ladi, u bo’lmasa daqiqalar, agar ular ham bo’lmasa baribir soniyalar qoladi, bu degani esa vaqt unga to’sqinlik qila olmaydi.

У человека всегда будут часы, если их нет, то будут минуты, если их тоже нет, тогда всё равно остаются секунды, а это значит, что время не может ему препятствовать.

A person will always have hours, if there are none, then there will be minutes, if there are none, then seconds will still remain, which means that time cannot hinder him.

— Donolik orqali kelajakni ko’ra olmassan, lekin bilsang bo’ladi.

Через мудрость, может не увидишь будущее, но можешь знать.

Through wisdom, you may not see the future, but you may know.

— Hamma qachondir yiqilib tushishi mumkin, buni oldindan aytish mumkin, faqat yiqilib tushgandan keyin o’rnidan tura oladimi, buni oldindan aytib bo’lmaydi. Shuning uchun…

Все когда-то провалятся, это можно предсказывать, вот только поднимается ли после провала, не можно предсказывать. Так что…

All once fail, it can be predicted, only if it rises after the failure, it is impossible to predict. So that…

— O’lim bu muommoning oson yechimi, biroq foydasiz tomoni va yechimi.

Смерть это простая решения проблемы, но бесполезная сторона и решение.

Death is a simple solution to a problem, but a useless side and solution.

— Vatanni sevish bu jonni fido qilaverishmas, u uchun shunchaki xizmatlarini tortiq qilish.

Любить родину не значить ряд пожертвовать своим жизням, а просто отдавать себя в её услужения.

To love the motherland does not mean a number of sacrifices of their lives, but simply to give oneself to its services.

— Qiyin kunlarni ham baxtning bir bo’lagi deb qabul qilishga o’rgansak, shunga o’xshash kunlarda shularni ortida birdan baxt kelishini sezishga o’rganamiz.

Если мы учимся считать, что трудные дни тоже часть счастья, то мы научимся чувствовать, что похожие в те дни и за ними будет счастья.

If we learn to think that difficult days are also part of happiness, then we will learn to feel that there will be happiness in those days and behind them.

— Eng oliy haqiqat bu o’zimizda.

Самая высшая истина это в нас.

The highest truth is in us.

— Kinoda professionalizmlikka ega bo’lish, bu odamlar orasida ma’bud bo’lish misoldir.

В кино иметь профессионализма, это в примере быть среди людей как высшие.

In the cinema to have professionalism, this is an example of being among the people as the highest.

— Hamma hisoblabgan narsalar bir kun pand berishi mumkin, hamma hisoblanmagan narsalar baribir har qanaqasiga pand beradi.

Всё что просчитано, иногда может провалиться, всё, что не просчитано, все равно в любом случае провалиться.

Everything that has been calculated can sometimes fail, everything that is not calculated will fail anyway.

— Agar kimdir sani tushuna olmasa, demak sanga nisbatan unda mehr-muhabbat yo’q ekan, chunki agar rostanam bo’lsa…

Если кто-то тебя не понимает, то значить у него нет любовь-понимание для тебя, потому что, если и вправду был бы…

If someone doesn’t understand you, then he doesn’t have love-understanding for you, because if he really would…

— Sevgi degan tuyg’uda ham «ishva’ degan tushuncha uchrab turadi, faqat bu tushuncha shu tuyg’u sabali bo’ladi.

В чувстве под названием любовь тоже встречается, слово как «флирт», вот только это слово появляется из-за той чувстве.

In a feeling called love is also found, a word like «flirtation», only this word appears because of that feeling.

— Sevgi va zino bilan shug’ullanishni o’rtasida farq juda ham kattamas, ikkalasi ham yagona, shu faqat sevgida zino bilan shug’ullanish ehtiros bilan bo’ladi.

Разница между любви и сексом не так уж большая, оба единая, но вот только в любви с сексом занимаешься со страстями.

The difference between love and sex is not so big, both are the same, but only in love with sex you deal with passions.

— Har doim yaxshi bo’ladi degani, bu hamisha emas, ba’zida yo vaqti — vaqti bilan degani.

Всегда будет хорошо, это не значить навсегда, а значить, иногда или когда надо.

It will always be good, it does not mean forever, but mean, sometimes or when necessary.

— Odam tushkunligi uchun javob bermaydi, u baxti uchun javob berishiga to’g’ri keladi.

Человек не отвечает за своё упадочность, ему придётся отвечать за своё счастья.

A person is not responsible for his decadence, he will have to answer for his happiness.

— Yovuzlikni ketidan quvlash kerak, faqat unga yon berish maqsadidamas.

Надо догонять зло, но только не для того, чтобы поддаваться к нему.

It is necessary to catch up with evil, but not in order to succumb to it.

— Dunyoda yomonlik tugashi uchun, yaxshilik ham tugashi lozim.

Для того, чтобы кончилось зло в мире, добро тоже должно кончиться.

In order for evil to end in the world, good must also end.

— Hayotda laxzani kutishni bila olish kerak va shu daqiqani qo’ldan chiqarmaslik kerak va sanga boshqa narsa va kattasini kutish ham shart emas.

В жизни надо уметь ждать момент и не упускать мгновения и тебе не стоит ожидать большего и другого.

In life, you must be able to wait for the moment and not miss the moment and you should not expect more and other.

— Balki hayotimizdagi har bir qadam oldindan yozilgandir, lekin qadam qanaqa qilib qo’yilishimas.

Может в нашей жизни каждый шаг уже заранее определён, но не как мы сделаем этот шаг.

Maybe in our life every step is already predetermined, but not how we take this step.

— Har bir laxza hayotimizning bir bo’lagi, biz esa hayotning bir parchasi va hayot laxzalarga boy.

Каждое мгновения часть нашей жизни, а мы часть жизни, и жизнь полон мгновения.

Every moment is part of our life, and we are part of life, and life is full of moments.

— Hayotdagi har bir narsa bizni, ya’ni odamlarni harakat qilib yashashga undaydi, agar odam hali ham toshdek qotib yashayotgan bo’lsa, bu uning oxiriga aylanib boraveradi.

В жизни каждое вещь нас, точнее людей призывает жить старательным, если человек всё ещё живёт, как камень стоит на одном месте, то это постепенно превращается в конец.

In life, every thing us, means people, urges us to live diligently, if a person still lives, like a stone stands in one place, then this gradually turns into the end.

— Hayot tugaydi, qachonki odamlar o’z qiyofasini yo’qotsa.

Жизнь кончится, когда люди теряют свой облик.

Life will end when people lose their appearance.

— Ayollarga har xil ta’rif bersa bo’ladi, misol tariqasida, bu jins egalari nima hohlashlarini o’zlari ham bilmaydi, lekin qayerdan, qanday qilib izlashni bilishadi.

Женщинам можно дать разные описания, например, эти представители пола сами не знают чего хотят, но знают, откуда и как искать.

Women can be given different descriptions, for example, these representatives of the gender, themselves do not know what they want, but they know where and how to look for.

— Bizga hayotda kerak narsa bu, hayotda mavjudligimizning kichkinagina bir tushuncha parchasi.

То, что нужен нам в жизни это маленький кусочек познания того, что мы в жизни существуем.

What we need in life is a small piece of knowledge that we exist in life.

— Odam tabiati ba’zida xato tufayli qilingan xatolardan tashkil topadi.

Человеческая натура иногда состоит из ошибки, которые сделано по ошибки.

Human nature sometimes consists of mistakes that are made by mistake.

— Hamma biz hohlaydigan narsalar bu — hamma bizga kerak narsalar, hamma bizga kerak narsalar bu — biz hohlagan hamma narsalar emas.

Все, что мы хотим, это — все что нам нужен, все, что нам нужен, это — не все что мы хотим.

All we want is — all we need, all we need is — not all we want.

— Ko’z bu juda xavfli narsa hisoblanadi, ya’ni agar kerak bo’lsa, bu bilan kimnidir umidvor qilib, kimnidir umidsiz qilib qo’yish mumkin.

Глаза считаются очень опасными вещами, в смысле с этими если надо, то можно кого-то обнадёживать или кого-то оставит без надежды.

Eyes are considered very dangerous things, in the sense with these, if necessary, you can reassure someone or leave someone without hope.

— Bizni kimligimizni aniqlaydigan yagona narsa, bu o’zimiz.

Единственный, что определяет нас кто мы, это мы сами.

The only thing that determines us who we are is ourselves.

— Hayotni o’zgartirmoqchimisan, odamlarga yaxshilik qil, odamlarga yaxshilik qilmoqchimisan, yuragingni kattaroq qil.

Хочешь поменять жизнь, делай добро людям, хочешь делать добро людям, сделай сердце большим.

You want to change life, do good deeds to people, you want to do good deeds to people, make your heart big.

— Ba’zi bir odamlar sabr bilan hech nimaga erishib bo’lmaydi deyishadi, nega unda odamlar xursand bo’lib, baxtliman deb bir — birlariga ko’nglini ochishadi.

Некоторые люди говорят, что нельзя достигать чего-то с терпением, почему тогда люди радуясь, открывают свои души и говорят друг другу, что они счастливые.

Some people say that you cannot achieve something with patience, why then people rejoice, open their souls and tell each other that they are happy.

— Bizni baxtli qilishi mumkin bo’lgan bittadona so’z bu baxt.

Одно слово, что мог сделать нас счастливыми, это счастья.

One word that could make us happy is happiness.

— Sevgi iztiroblari chegaralangan hayotda, baxt umri uzoq bo’ladi.

В жизни, где страдание любви разграниченные, длительность жизни счастья будет долгим.

In a life, where the suffering of love is short, the lifespan of happiness will be long.

— Erishib bo’ladigan narsalar hammasi bo’lishi mumkin, faqat sabr orqali.

Достигаемое может быть всё, только через терпимость.

The achieved can be everything, only through tolerance.

— Nimaga erishishingdan qat’iy nazar bu saniki emas, bularning egasi sani ichingda, a u narsaga hukmronlik qilish sanda.

Чего-бы ты не достиг, это не твой, владелец этих находится внутри тебя, а власть над этой штукой у тебя.

Whatever you achieve is not yours, the owner of these is inside you, and you have the power to own this thing.

— Keling hammaga baxtni bir parchasi kulgini beraylik va javoban baxt tarafdan mukofatlaniylik.

Давайте дарим всем кусочек счастья улыбку и в ответ будем награждены со стороны счастья.

Let’s give everyone a piece of happiness a smile and in return we will be awarded from the side of happiness.

— Bizga bog’liq bo’lgan narsa bir vaqtning o’zida hamma narsa va hech nima.

То, что зависеть от нас это одновременно, все и ничего.

That which depending on us is at the same time, all and nothing.

— Samimiylikni ko’ra olmasdan, boshqa soxtaliklarni qadrlaganni, baxt qadrlamaydi.

Тех, кто не могут видеть искренность и дорожать фальшивость, счастья тоже не дорожить их.

Those who cannot see sincerity and cherished the falsity, happiness also do not value them.

— Biz sevishimiz kerak bo’lgan yo’l, biz muhtoj bo’lganda yoki bizga kerak bo’lganda kechirish va esdan chiqarish.

Путь, что нам стоит любить, это прощать и забывать, когда надо или когда мы нуждаемся.

The way that we should love is to forgive and forget when we need or when we are in need.

— Har birimizga berilgan irodani o’rni juda katta, biz buni shunchaki tushuna olishimiz kerak.

Воля, что дано каждому из нас имеет огромную роль, нам просто надо это понять.

The will that is given to each of us has a huge role, we just need to understand this.

— Ozodlik — bu boshqaga ham shu mevani tortiq qila olishing.

Свобода — это то, что ты можешь подарить тот же фрукт и другим.

Freedom is — that you can give the same fruit to others.

— Yaxshi byudjetli kino deyarli yaxshi kelajakli kino.

Кино с хорошем бюджетом, почти кино с хорошим будущем.

A movie with a good budget, almost a movie with a good future.

— Bu yerda vaqt bor bir-birini yaxshi ko’rish uchun, agar bu vaqt bo’lmasa, demak uni hosil qil.

Тут время, чтобы любить друг друга, если её нет, тогда сделай её.

It’s time to love each other, if there is not, then make it.

— Biz hamma narsani yaratuvchisimiz, ezgulik va yovuzlikni o’z ichiga olib.

Мы сами создатели всё, включая добро и зло.

We ourselves are the creators of everything, including good and evil.

— Oddiy hayot oddiy odamlarda bo’lmaydi, oddiy hayotda foyda bo’lmaydi.

Обычная жизнь у обычных людей не бывает, у обычной жизни польза не бывает.

Ordinary life does not happen to ordinary people, ordinary life does not have any benefits.

— Hayotdagi oddiylikni ko’ra olsanggina, dunyoda ko’zi ochiq holda yashayotgan bo’lasan va hatto buni o’zing ham tan olasan.

Только, когда можешь видеть простоту в жизни, тогда можешь жить в мире с открытыми глазами и даже сам тоже в этом признаёшься.

Only when you can see simplicity in life, then you can live in a world with open eyes and even you yourself admit it.

— Adolat bu blyuda, haqqoniy odamlar tomonidan tanlanadigan va buyurtiriladigan.

Справедливость это блюда, которую выбирают и заказывают справедливые люди.

Justice is a dish which will be ordered and chosen by justice people.

— Hayotni bittayu — bitta beradigan azobi va jazosi, bu insonlar o’zlarini qiynashi, har xil savollar va umidsizlik bilan.

Единственная наказания и мучения, что даёт жизнь, это то, что люди с разными вопросами и без надежд, сами себя изводят.

The only punishment and torment that life gives is that people with different questions and without hope torment themselves.

— Qo’lingda nima borligiga baho ber, oyoqing tagida nima borligiga qara, bundan tashqari qara va baho ber bu hayotga.

Оцени то, что у тебя на руке, посмотри то, что у тебя под ногой, кроме этого ещё, оцени и посмотри на эту жизнь.

Evaluate what is on your hand, look at what is under your foot, besides this, evaluate and look at this life.

— San hayotingda hamma narsa uchun tayyor turishing kerak, chunki bu sani hayoting.

Тебе стоит приготовиться ко всему в твоей жизни, потому что, это твоя жизнь.

You should get ready for everything in your life, because it is your life.

— Sevimli mashina go’yo sevimli qiz, faqat mashinani injiqligi qiz bolani injiqligiga qaraganda yaxshiroq.

Любимая машина как любимая девушка, но вот только у машине капризы гораздо лучшие, чем у девушки.

Favorite car as a beloved girl, but only the car has much better moods than a girl.

— Poygachini dushmani bu — vaqt, do’sti esa — tezlik.

Враг гонщика это — время, а друг это — скорость.

The enemy of the racer is — time, and the friend is — speed.

— Tezlikni yaxshi ko’rish bu vaqtni qadriga yetishni bildiradi.

Любить скорость, это значить оценить время.

To love speed means to value time.

— Nima hohlagan taqdirda ham, bu oson emas, qachonki shuni qilishga kirishganingda, bu oson.

Чего-бы ты не хотел, это не легко, когда начинаешь делать это, это легко.

Whatever you want, it’s not easy, when you start doing it, it’s easy.

— Buyuk rejissyor buyuk kinolarni ishlab chiqaradi, yaxshi aktyor kinoni yaxshi qiladi, kinoni o’zi esa ularni afsonalar tarixida qoldiradi. (boshqa odamlar ham va kino professiyasi ham shundan iborat)

Великий режиссер производить великие фильмы, отличный актер делает фильм отличным, а вот сам фильм оставить их в истории легенд. (и остальные люди и профессия в кино тоже в этом состоят)

A great director produces great films, an excellent actor makes the film excellent, but the film itself leaves them in the history of legends. (and other people and the profession in the cinema also consist in this)

— Musiqada biz uchun muhim narsa bor, bunga javoban biz ham musiqa uchun muhim bo’lgan narsaga egamiz.

В музыке есть, что-то важно для нас, в ответ мы тоже, что-то важно имеем для музыке.

In music, there is something important for us, in return, we also have something important for music.

— Esdan chiqmaslik nuqtasida bo’lish allaqachon nimadir, chunki bu nuqtada bo’lish, faqat erishibgina bo’lishi mumkin.

Оказываться в точке незабываемости это уже что-то, потому что, оказаться в этой точке могут только, лишь достигнувшие.

It’s already something to be at the point of unforgettableness, because only those who have reached it, can be at this point.

— Parkurchilik bu — esdan chiqmaydigan parvoz.

Паркурство — это незабываемый полёт.

Parkourism — is an unforgettable flight.

— Shunaqa laxzalar bo’ladiki, go’yo taqdir sani kimdir yaxshi ko’rishini isbotlaydi va teskari laxzalar ham bor.

Есть моменты, как будто судьба доказывает, что тебя кто-то любить и ещё есть противоположные моменты.

There are moments, as if fate proves that someone loves you and yet there are opposite points.

— Bu hayotga keldingmi, maqsad tanla, unga intil, u uchun kurash, unga mehnatingni ayama va shundagina, bu hayotga kelding deb, bemalol aytish lozim bo’ladi.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.