12+
Ⴕართული Ⴍტო-Ⴐინო-Ⴆარინგოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. 1927—1989 წწ.

Бесплатный фрагмент - Ⴕართული Ⴍტო-Ⴐინო-Ⴆარინგოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია. 1927—1989 წწ.

Ⴘემდგენელი Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე

Объем: 112 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Ⴜინასიტყვაობა

Ⴓმნიშვნელოვანეს ქართულ მეცნიერულ–სამედიცინო ბიბლიოგრაფი­ულ ცნობარად ითვლება 1951 წ. გამოცემული ბიბლიოგრაფიული ცნობარი «Ⴑაქართველოს მეცნიერული ლიტერატურა», რომელიც მო­იცავს პნრიოდს 1921 წლიდან 1947 წლამდე. Ⴉაპიტალურ ნაშრომის «Ⴕართული წიგნი. Ⴁიბლიოგნრაფია» (1950 წ.) მეორე ტომის პირველ ნაკვეთში სპეციალური თავი დათმობილი აქვს სამედიცინო ლიტერა­ტურას. Ⴑამედიცინო წყაროები აგრეთვე ასახულია «Ⴜიგნის მატიანეში» (გამოდის 1926 წლიდან) და «Ⴏურნალების სტატიების მატიანეში» (1939 წლიდან).

Ⴕართული ოტორინოლარინგოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრა­ფიაში ასახულია 254 ბიბლიოგრაფიული წყარო 62 წლის პერიოდის განმავლობაში (1927–1989 წწ.). Ⴑახელთა საძიებელი შეიცავს ავტო­რების გვარებს. Ⴚნობარის ბოლოში მოთავსებულია ლიტერატურული წყაროების და ქრონოლოგიური საძიებლები.

Ⴅიმედოვნებთ, რომ წინამდებარე ნაშრომი სარგებლობას მოუტანს როგორც მეცნიერ–თანამშრომლებს, აგრეთვე პრაქტიკოს ექიმ–ოტო­რინოლარინგოლოგებს.

Ⴘემოკლებანი

ბიბლიოგრ. — ბიბლიოგრაფია

გვ. — გვერდი

დის. — დისერტაცია

ინ–ტი — ინსტიტუტი

სადოქტ. — სადოქტორო

საკანდ. — საკანდიდატო

სამედ. — სამედიცინო

სხლწ. — სახელწოდება

სხლწ. — სახელწოდება

Ⴇემატური ბიბლიოგრაფია

1. Ⴍტორინოლარინგოლოგიის ისტორია Ⴑაქართველოში

1.1. Ⴑტურუა Ⴋ. Ⴍტოლარინგოლოგთა მოღვაწეობა Ⴉავკასიის სამედიცინო საზოგადოებაში // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1967. — №6. — Ⴂვ. 43–46.

1.2. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴍტორინოლა­რინგოლოგიის განვითარება Ⴑაქართ­ველოში // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1970. — №4. — Ⴂვ. 53–57.

2. Ⴑამეცნიერო–კვლევითი მუშაობა და განათლება

2.3. Ⴍტორინოლარინგოლოგთა სამეც­ნიერო კონფერენცია // Ⴑაბჭოთა მე­დიცინა. — 1970. — №5. — Ⴂვ. 68–69.

2.4. Ⴎროგრამა ႱႱႰႩ სამედიცინო ინს­ტიტუტების პედიატრიული ფაკულტე­ტის ყურის, ყელის და ცხვირის სნეუ­ლებათა კურსისა. — Ⴇბილისი, 1939.

2.5. Ⴎროგრამა ႱႱႰႩ სამედიცინო ინს­ტიტუტების სანიტარულ–ჰიგიენურ ფა­კულტეტისათვის ყურის, ყელის და ცხვირის სნეულებათა კურსისა. — Ⴇბილისი, 1939.

3. Ⴍტორინოლარინგოლოგები (პერსონალია)

3.6. Ⴁულატოვი Ⴎ. Ⴀქ აღადგენენ სმე­ნას (Ⴉიევის ოტოლარინგოლოგიის სა­მეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი) // Ⴄქო. — 1972. — №3. — Ⴂვ. 15–16.

3.7. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴀრჩილ Ⴙარგეიშვილი [ოტოლარინგოლოგი, დაბადების 60 და საექიმო მოღვაწეობის 35 წლისთა­ვის გამო] // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1963. — №4. — Ⴂვ. 65.

3.8. Ⴍნანოვი Ⴀ., Ⴇოხაძე Ⴇ. Ⴀ. Ⴉ. Ⴙარ­გეიშვილი /ლარინგოლოგი, 1903–1971/ // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1971. — №4. — Ⴂვ. 67.

3.9. Ⴍნანოვი Ⴀ., Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴌი­კოლოზ Ⴀსპისოვი [ოტოლარინგო­ლოგი, გარდაცვალებიდან 15 წლის­თავის გამო] // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1968. — №2. — Ⴂვ. 56.

3.10. Ⴍრჯონიკიძე Ⴐ. Ⴉომუნისტი, მეც­ნიერი, პედაგოგი–აღმზრდელი /ლა­რინგოლოგ Ⴀ. Ⴍნანოვის შესახებ/ // Ⴄქო. — 1971. — №1. — Ⴂვ. 18–19.

3.11. Ⴐუხაია Ⴔ. Ⴌიკოლოზ Ⴋიხეილის ძე Ⴀსპისოვი /ოტოლარინგოლოგი, 1877–1951/ // Ⴄქო. — 1978. — №3. — Ⴂვ. 7–8.

3.12. Ⴑაყვარელიძე Ⴄ. Ⴍრი სიყვარული /თეატრის მოღვაწე ექიმი ლარინგო­ლოგი Ⴂ. Ⴈოსელიანი // Ⴑაბჭოთა ხე­ლოვნება. — 1970. — №9. — Ⴂვ. 110–111.

3.13. Ⴞეჩინაშვილი Ⴑ. Ⴀრა მხოლოდ ჭკუის მასწავლებელი … [საუბარი Ⴊე­ნინური პრემიის ლაურეატ პროფ. Ⴑ. Ⴞეჩინაშვილთან. Ⴑაუბარი ჩაიწერეს Ⴚ. Ⴀრფაშელიამ და Ⴃ. Ⴈვარდავამ] // Ⴚისკარი. — 1967. — №10. — Ⴂვ. 108–111.

3.14. Ⴞეჩინაშვილი Ⴑ., Ⴇოხაძე Ⴇ. Ⴀმაგ­დარი ვეტერანი /Ⴀ. Ⴌ. Ⴍნანოვის 90 წლისთავი/ // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1988. — №6. — Ⴂვ. 67.

3.15. Ⴞეჩინაშვილი Ⴑ., Ⴍნანოვი Ⴀ., Ⴇო­ხაძე Ⴇ. Ⴌიკოლოზ Ⴀსპისოვი /ოტოლა­რინგოლოგი. Ⴃაბადების 100 წლის­თავის გამო/ // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. 1977. — №3. — Ⴂვ. 55–56.

4. Ⴆოგადი ხასიათის ოტორინოლარინგოლოგიური ლიტერატურა

4.16. Ⴀსპისოვი Ⴌ. Ⴋ. Ⴒემპერატურათა სხვაობის დიფერენციული განსაზღვ­რის მეთოდი ელექტროთერმობატა­რეის საშუალებით // Ⴑაბჭოთა მედიცი­ნა. — 1936. — №8–9. — Ⴂვ. 9–11.

4.17. Ⴂურგენიძე Ⴂ. Ⴋოსახლეობის ოტოლარინგლოლოგიური დახმარე­ბის საკითხისათვის Ⴀფხაზეთში // Ⴑაბ­ჭოთა მედიცინა. — 1960. — №6. — Ⴂვ. 48–50.

4.18. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴗურისა და ზედა სა­სუნთქი გზების დაავადებანი // Ⴄქო. — 1976. — №3. — Ⴂვ. 27–28.

4.19. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴗურისა და ზედა სა­სუნთქი გზების დაავადებანი (ექიმის რჩევა) // Ⴄქო. — 1975. — №3. — Ⴂვ. 21–22.

4.20. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴌ. Ⴄრგეთ წოდებული ლოკალური ტეტანუსის საკივხისათვის // Ⴐესპუბლიკური ცენტრალური კლი­ნიკური საავადმყოფოს შრომათა კრე­ბული. — 1941. — Ⴒ. 2. — Ⴂვ. 229–238.

4.21. Ⴍრემბოვსკი Ⴌ. Ⴍტორინოლარინ­გოლოგიის ინდივიდუალური და საზო­გადოებრივ–პროფილატიკური მნიშვ­ნელობა // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1934. — №1–2. — Ⴂვ. 12–13.

4.22. Ⴕირურგია, ოტო-რინო-ლარინგო­ლოგია, სტომატოლოგტა. Ⴉრებული. — Ⴇბილისი, 1956.

4.23. Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957.

4.24. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴗურის, ყელისა და ცხვირის სნეულებანი // Ⴑაოჯახო სამ­კურნალო ცნობარი (Ⴉრებული). — Ⴇბილისი, 1951. — Ⴂვ. 509–528.

5. Ⴑახელმძღვანელოები

5.25. Ⴇევზაძე Ⴃ. Ⴗურის, ცხვირის და ყე­ლის სნეულებანი. Ⴋოკლე სახელმძღ­ვანელო სტუდენტთათვის და ექიმ­თათვის. — Ⴇბილისი: Ⴑახელგამი, 1933. — 244 გვ.

5.26. Ⴇევზაძე Ⴃ. Ⴗურის, ცხვირის და ყე­ლის სნეულებანი. Ⴑახელმძღვანელო ექიმთა და სტუდენტთათვის. — Ⴇბი­ლისი: Ⴑაქმედგამი, 1948. — 290 გვ., ილ.

5.27. Ⴈვანოვი Ⴀ. Ⴚხვირის, ყელის და ყურის სნეულებათა მოკლე სახელმძ­ღვანელო. Ⴂამოცემა მე–2 /დოც. Ⴂ. Ⴞუციშვილის თარგმანი. — Ⴇბილის, 1936.

5.28. Ⴔელდმანი Ⴀ. Ⴈ., Ⴅულფსონი Ⴑ. Ⴈ. Ⴑაბავშვო ასაკში ყურისა და ზედა სა­სუნთქი გზების დაავადებანი / Ⴇარგმა­ნი რუსულიდან. — Ⴇბილისი, 1937.

5.29. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗურის, ყელისა და ცხვირის დაავადებანი. Ⴋოკლე სა­ხელმძღვანელო. Ⴂამოცემა მე–2. — Ⴇბილისი, 1941.

5.30. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗურის, ყელისა და ცხვირის დაავადებანი. Ⴋოკლე სა­ხელმძღვანელო. Ⴂამოცემა მე–3. — Ⴇბილისი, 1943.

5.31. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗურის, ყელისა და ცხვირის დაავადებანი. Ⴋოკლე სა­ხელმძღვანელო. — Ⴇბილისი, 1946. — 108 გვ.

5.32. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗურის, ყელისა და ცხვირის დაავადებანი. Ⴋოკლე სა­ხელმძღვანელო სტუდენტთა და ექიმ­თათვის. — Ⴇბილისი: Ⴚოდნა, 1960. — 314 გვ., ილ.

5.33. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗურის, ყელისა და ცხვირის დაავადებანი. Ⴑახელმძღ­ვანელო სამედიცინო სასწავლებლები­სათვის. — Ⴇბილისი: Ⴑაქმედგამი, 1954. — 232 გვ., ილ.

5.34. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗურის, ყელისა და ცხვირის დაავადებანი. Ⴑახელმძღ­ვანელო საფერშლო სკოლებისათვის. — Ⴇბილისი, 1937.

5.35. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗურის, ცხვირისა და ყელის დაავადებანი. Ⴋე–2 გადამუ­შავებული გამოცემა. — Ⴇბილისი: Ⴂა­ნათლება, 1968. — 379 გვ., ილ.

5.36. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის სნეულებანი. Ⴑახელმძღვანე­ლო ახალგაზრდა ექიმთა და სტუ­დენ­ტთათვის. — Ⴇბილისი: Ⴑაქმედგამი, 1954. — 253 გვ., ილ.

6. Ⴍტოირნოლარინგოლოგიურ სნეულებათა პროფილაქტიკა. Ⴗელ–ყურ–ცხვირის ჰიგიენა

6.37. Ⴀივაზაშვილი Ⴑ. Ⴐოგორ გავუფრ­თხილდეთ ყელს, ყურსა და ცხვირს. — Ⴇბილისი: Ⴑაბჭოთა Ⴑაქართველო, 1972. — 15 გვ.

6.38. Ⴂობეჩია Ⴌ. Ⴎირის ღრუს, ცხვირის და ყურის ჰიგიენა. — Ⴇბილისი: Ⴀხალგაზრდა კომუნისტი, 1958.

6.39. Ⴊორია Ⴀ. Ⴗელის, ყურის და ცხვი­რის დაავადებათა პროფილაქტიკის ანბანი. — Ⴁათუმი, 1953. — 48 გვ.

6.40. Ⴊორია Ⴀ. Ⴗელის, ყურის და ცხვი­რის ჰიგიენა — Ⴁათუმი, 1961. — 22 გვ.

6.41. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴐოგორ მოვუაროთ ყელს, ყურსა და ცხვირს. — Ⴇბილისი, 1939.

6.42. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის ჰიგიენა. — Ⴇბილისი: Ⴑაქ­მედგამი, 1949. — 36 გვ., ილ.

7. Ⴗელ–ყურ–ცხვირის პროფდაავადებანი

7.43. Ⴁაკურაძე Ⴂ. Ⴇელავის აბრეშუმის ძაფსახვევი ფაბრიკის მუშათა შორის ოტორინოლარინგოლოგიურ დაავა­დებათა საკითხისათვის // Ⴑაბჭოთა მე­დიცინა. — 1959. — №5. — Ⴂვ. 51–52.

7.44. Ⴇევზაძე Ⴃ. Ⴑასმენი ორგანოების და ზედა სასუნთქი გზების პროფდაავა­დებანი. — Ⴇბილისი: Ⴑახელგამი, 1933. — 48 გვ.

7.45. Ⴝირაქაძე Ⴘ. Ⴆემო სასუნთქი გზე­ბისა და სმენის ორგანოს პროფესიუ­ლი დაავადებანი და მათი მათი თავი­დან აცილების საშუალებანი. — Ⴇბი­ლისი: Ⴑაბჭოთა Ⴑაქართველო, 1966. — 12 გვ.

8. Ⴗელ–ყურ–ცხვირის უცხო სხეულები და სიმსივნეები

8.46. Ⴋგალობლიშვილი Ⴂ. Ⴀ. Ⴗურის, ყელის, ცხვირის და მისი დანამატი ღრუების ავთვისებიანი სიმსივნეების ეპიდემიოლოგია. — Ⴇბილისი: Ⴑაბჭო­თა Ⴑაქართველო, 1989.

8.47. Ⴙხაიძე Ⴈ. Ⴟ., Ⴀსპისოვა Ⴂ. Ⴌ. Ⴓცხო სხეულები საყლაპავ მილში და ბრონ­ქებში, ყურის, ყელისა და ცხვირის და­ავადებათა კლინიკის მასალების მი­ხედვით // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, ყელის, ყურის და ცხვირის დაავადება­თა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 99–112.

9. Ⴍტორინოლარინგოლოგიურ სნეულებათა ქირურგიული მკურნალობა

9.48. Ⴀბრამიძე Ⴑ. Ⴉერამიკული Ⴈმპ­ლანტატების გამოყენება ოტორინო­ლარინგოლოგიაში // Ⴑაბჭოთა მედი­ცინა. — 1983. — №5. — Ⴂვ. 51–54.

9.49. Ⴂურგენიძე Ⴘ. Ⴎოტენცირებული ადგილობრივი ანესთეზია ოტორინო­ლარინგოლოგიური ოპერაციების დროს // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1965. — №6. — Ⴂვ. 30–32.

9.50. Ⴄდიბერიძე Ⴀ. Ⴎირსახის აღდგე­ნითი ქირურგია. — Ⴇბილისი: Ⴂანათ­ლება, 1968. — 178 გვ., ილ.

9.51. Ⴍნანოვი Ⴀ., Ⴇოხაძე Ⴇ., Ⴂუგუნავა Ⴌ. Ⴊაზერის გამოყენება ოტორინო­ლა­რინგოლოგიაში // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1963. — 1983. — №1. — Ⴂვ. 36–37.

9.52. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ., Ⴇოხაძე Ⴇ., Ⴌემსიწვერიძე Ⴂ. Ⴍტორინოლარინგო­ლოგიური ოპერაციების დროს პოტენ­ცირებული ადგილობრივი ანესთეზიის გამოყენების საკითხისათვის // Ⴑაბ­ჭო­თა მედიცინა. — 1961. — №6. — Ⴂვ. 3–6.

10. Ⴍტორინოლარინგოლოგიურ სნეულებათა მკურნალობა ფარმაკოლოგიური და ფიზიოთერაპიული საშუალებებით

10.53. Ⴎრეობრაჟენსუი Ⴁ. Ⴑ. Ⴃიმედრო­ლის გამოყენებისათვის ოტორინოლა­რინგოლოგიაში // Ⴘრომათა კრებული. Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗე­ლის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 17–26. — Ⴁიბლიოგრ.: 20 სხწ.

10.54. Ⴙხაიძე Ⴈ. Ⴉლინიკური რეცეპტები ყელის, ყურის და ცხვირის სნეულებით ავადმყოფთა სამკურნალოდ. — Ⴇბი­ლისი: Ⴑაქმედგამი, 1953.

10.55. Ⴙხაიძე Ⴈ. Ⴟ., Ⴇოხაძე Ⴇ. Ⴊ. Ⴍტო–რინო–ლარინგოლოგიური რეცეპტურა ფიზიოთერაპიით. Ⴋე–2 დამატ. და გა­დამ. გამოცემა. — Ⴇბილისი: Ⴑაბჭოთა Ⴑაქართველო, 1958. — 52 გვ.

11. Ⴗურის ანატომია

11.56. Ⴆანგალაძე Ⴇ. Ⴑმენის ქერქული ანალიზატორის ანაგიოარქიტექტონი­კის საკითხისათვის ანტენატულ პერი­ოდში // Ⴉრებული უბნის ექიმისავის. — 1975. — №1–2. — Ⴂვ. 116–119.

11.57. Ⴔანჯავიძე Ⴑ. Ⴃვრილისებრივი მორჩის შენების კლინიკური მნიშვნე­ლობა ყურის დაავადებათა პათოგე­ნეზში. Ⴑაკანდ. დის. — Ⴇბილისი, 1937. — 115 გვ. — 7 ჩ. ფ. ილ. (Ⴋოს­კოვის მე–2 სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗურის, ყელის და ცხვირის კლინიკა). — Ⴁიბლიოგრ.: 85 სხწ.

12. Ⴗურის (ხმის და სივრცის ანალიზატორების) გამოკვლევის მეთოდები და ყურის სნეულებათა დიაგნოსტიკა

12.58. Ⴇავართქილაძე Ⴂ. Ⴀკუსტიკური იმპედანსის გაზომვა და მისი დიაგნოს­ტიკური მნიშვნელობა // Ⴑაბჭოთა მე­დიცინა. — 1977. — №5. — Ⴂვ. 51–54.

12.59. Ⴍნანოვა Ⴋ. Ⴀსაკობრივი ცვლი­ლებების შესწავლის მეთოდი შიგნითა ყურში // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1975. — №5. — Ⴂვ. 57–60.

12.60. Ⴞეჩინაშვილი Ⴑ., Ⴕევანიშვილი Ⴆ., Ⴕაჯაია Ⴍ. Ⴇავის ტვინის დიდი ჰე­მისფეროების ქერქის სმენითი გამოწ­ვეული პოტენციალების შესწავლა ადამიანში ელექტრონულ–გამოთვლი­თი მანქანის გამოყენებით // Ⴑაქართ­ველოს ႱႱႰ Ⴋეცნიერებათა Ⴀკადემი­ის მოამბე. — Ⴒ. 63. — 1971. — №3. — Ⴂვ. 689–692.

13. Ⴞმის (კოქლეარული) ანალიზატორის გამოკვლევის მეთოდები

13.61. Ⴂიგინეიშვილი Ⴂ. Ⴋეტყველებითი აუდიომეტრია ქართული სიტყვებით // Ⴄქიმთა დახელოვნების Ⴇბილისის ინსტიტუტის შრომები. — Ⴒ. 6. — 1962. — Ⴂვ. 343–348.

13.62. Ⴇევზაძე Ⴃ. Ⴕართული სიტყვის შერჩევა და ანალიზი სმენის გამოსაკვ­ლევად // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1934. — №9–10. — Ⴂვ. 41–45.

13.63. Ⴇოხაძე Ⴇ. Ⴊ. Ⴍბიექტური აუდი­ომეტრიის საკითხისათვის // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინს­ტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 235–245.

13.64. Ⴊეშკაშელი Ⴂ. Ⴋეტყველებითი აუდიომეტრიის საკითხისათვის // Ⴑაბ­ჭოთა მედიცინა. — 1975. — №2. — Ⴂვ. 31–34.

13.65. Ⴋეუნარგია Ⴐ. Ⴑმენის ფუნქციის გამოკვლევის ობიექტური მეთოდის შესახებ // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1959. — №6. — Ⴂვ. 39–42.

14. Ⴑივრცის (ვესტიბულური) ანალიზატორის გამოკვლევის მეთოდები

14.66. Ⴉეჩხუაშვილი Ⴀ. Ⴃახურული წე­სით ალორიზაციის საკითხისათვის // Ⴑტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინს­ტიტუტი). — Ⴒ. 3. — 1964. — Ⴂვ. 226–235.

14.67. Ⴐეფერატი სტატიის: Ⴀრონოვა Ⴒ. Ⴃ., Ⴒოტლიბი Ⴈ. Ⴊ. Ⴑტრეპტომიცინით მომკურნალი ტუბერკულოზური მენინ­გიტით ავადმყოფების ოტონევროლო­გიური გამოკვლევა. — 1952. — №5. — Ⴂვ. 46–51 // Ⴉრებული უბნის ექიმთა დასახმარებლად. — Ⴜიგნი 3–4. — 1953. — Ⴂვ. 121–122.

14.68. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴅესტიბულური რეფლექსი, როგორც მეთოდი ვეგეტა­ტიური ნერვული სისტემის ტონუსის გა­მოსაკვლევად და მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა ავიაციაში // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1938. — №12. — Ⴂვ. 40–49.

14.69. Ⴜონასწორობა და ელექტრონიკა / Ⴍტოლარინგოლოგთა V ყრილობაზე Ⴊენინგრადში // Ⴋედიცინა და ტექნიკა. — 1960. — №7. — Ⴂვ. 20.

14.70. Ⴞეჩინაშვილი Ⴐ., Ⴋინდაძე Ⴌ. Ⴍპ­ტოკინეტიკური გაღიზიანების შემდგო­მი რეაქციების დიაგნოსტიკური მნიშვ­ნელობა // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1980. — №2. — Ⴂვ. 19–22.

15. Ⴆოგადი ცნობები ყურის სნეულებებზე

15.71. Ⴞეჩინაშვილი Ⴑ. Ⴑმენის ორგანოს დაზიანებათა დიფერენციული დიაგ­ნოსტიკის საკითხისათვის // Ⴘრომათა კრებული (Ⴄქიმთა დახელოვნების Ⴇბილისის ინსტიტუტი). — Ⴒ. 2. — 1951. — Ⴂვ. 25–31.

16. Ⴗურის სნეულებათა პროფილაქტიკა. Ⴗურის ჰიგიენა

16.72. Ⴀივაზაშვილი Ⴑ. Ⴐოგორ შევი­ნარჩუნოთ კარგი სმენა. — Ⴇბილისი: Ⴑაბჭოთა Ⴑაქართველო, 1985. — 26 გვ.

16.73. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴗურების მოვლა (ექიმი გირჩევთ) // Ⴄქო. — 1974. — №2. — Ⴂვ. 31.

16.74. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴗური და მისი პრო­ფილაქტიკა (ექიმის რჩევა) // Ⴄქო. — 1973. — №4. — Ⴂვ. 18–19.

16.75. Ⴒოკმანი Ⴀ. Ⴑ. Ⴐოგორ ავიცდი­ნოთ თავიდან ყურის სნეულებანი და როგორ შევინარჩუნოთ კარგი სმენა. — Ⴇბილისი: Ⴑაბჭოთა Ⴑაქართველო, 1958.

16.76. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴂავუფრთხილ­დეთ ყურთასმენას (ექიმის საუბარი) // Ⴃაწყებითი სკკოლა, სკოლამდელი აღზრდა. — 1968. — №4. — Ⴂვ. 68–71.

17. Ⴗურის ტრავმატული დაზიანებები

17.77. Ⴏვანია Ⴂ., Ⴌადარეიშვილი Ⴇ. Ⴑასმენი არხის დახშვისა და ყურის ნი­ჟარის დეფორმაციის შემთხვევა // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1982. — №3. — Ⴂვ. 55.

17.78. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴃიაგნოსტიკის, მკურნალობის და ექსპერტიზის საკით­ხები კონტუზებულთა სმენმსა და მეტყ­ველების დაზიანების დროს. — Ⴇბი­ლისი, 1943 (ცალკე ამონაბეჭდი Ⴑა­ქართველოს ႱႱႰ Ⴋეცნიერებათა Ⴀკა­დემიის მოამბიდან. — Ⴒ. 3. — №9. — 1942. Ⴋედიცინა).

17.79. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴉ. Ⴔეთქებადი და კეთებითი ტალღის სმენის ორგა­ნოსა და ვესტიბულურ აპარატზე მოქ­მედების მექანიზმის საკითხისათვის // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამე­დიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 27–46. — Ⴁიბლი­ოგრ.: 10 სხწ.

18. Ⴗურის ტრავმატული დაზიანებები

18.80.Ⴀსპისოვი Ⴌ. Herpes zoster oti­cus // Ⴇანამედროვე მედიცინა. — 1964. — №1–2. — Ⴂვ. 111–118.

18.81.Ⴑაყვარელიძე Ⴃ., Ⴇოხაძე Ⴇ. Ⴗუ­რის ზოსტერი // Ⴉრებული უბნის ექიმ­თა დასახმარებლად. — 1961. — №1–4. — Ⴂვ. 113–120.

18.82. Ⴁარჩენკო Ⴄ. Ⴃ. Ⴘუა ყურის წითე­ლი ქარის დროს ლაქირინტული ნის­ტაგმის შემთხვევა // Ⴑაბჭოთა მედიცი­ნა. — 1938. — №2. — Ⴂვ. 75–80.

18.83. Ⴂურგენიძე Ⴘ. Ⴂარეთა ოტიტით დაავადებულთა ეტიოპათოგენეზური მკურნალობის საკითხისათვის // Ⴉრე­ბული უბნის ექიმთა დასახმარებლად. — 1967. — №1–2. — Ⴂვ. 181–187.

18.84. Ⴂურგენიძე Ⴘ. Ⴂარეთა ოტიტით დაავადებულთა მკურნალობის საკით­ხისათვის // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1962. — №4. — Ⴂვ. 38–40.

18.85. Ⴂურგენიძე Ⴘ. Ⴂარეთა ოტიტის ეთიოპათაგენეზის შესახებ // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1968. — №1. — Ⴂვ. 12–15.

18.86. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴌ. Exostosis mea­tus auditivi externi // Ⴑაბჭოთა მედი­ცინა. — 1936. — №4–5. — Ⴂვ. 27–34. — Ⴁიბლიოგრ.: 16 სხწ.

19. Ⴘუა ყურის სნეულებანი

19.87. Ⴁოჭორიშვილი Ⴀ., Ⴍყროშიძე Ⴊ. Ⴘუა ყურის მწვავე ანთების საკითხი­სათვის პნევმონიით დაავადებულ ბავ­შვებში // Ⴎედიატრიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. — Ⴒ. 1. — 1964. — Ⴂვ. 195–203.

19.88. Ⴊორია Ⴀ. Ⴋარეოტიტით დაავა­დებულთა მკურნალობის საკითხისათ­ვის // Ⴑაბჭოთა მადიცინა. — 1959. — №3. — Ⴂვ. 35–38.

20. Ⴋწვავე მასტოიდიტი და ოტოანტრიტი

20.89. Ⴇევზაძე Ⴃ. Ⴊ. Ⴃვრილისებრ მორჩის პნევმატური უჯრედების ემპიე­მა, დიაგნოზი და წამლობა // Ⴜითელი ჯვრის პირველი საავადმყოფოს ბიუ­ლეტენი. — 1933. — №1.

20.90. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴉ. Ⴁავშვთა ანტრომასტოიდიტების დიაგნოსტიკის საკითხისათვის // Ⴉრებული: ქირურ­გია, ოტო–რინო–ლარინგოლოგია, სტომატოლოგია. — Ⴇბილისი, 1956. — Ⴂვ. 31–39, 69. — Ⴁიბლიოგრ.: 9 სხწ.

20.91. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴉ. Ⴊაბირინთის რეაქცია შუა ყურის მწვავე ანთებისა და მასტოიდიტების დროს // Ⴉრებული: ქირურგია, ოტო–რინო–ლარინგოლო­გია, სტომატოლოგია. — Ⴇბილისი, 1956. — Ⴂვ. 41–51, 69–70. — Ⴁიბ­ლიოგრ.: 13 სხწ.

20.92. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴎ., Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴉ. Ⴁავშვთა ასაკის მასტოიდიტების საკითხისათვის (Ⴇბილისის სახელმწი­ფო სამედიცინო ინსტიტუტის ყურის, ყელის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკის მასალების მიხედვით) // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამე­დიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 47–65. — Ⴁიბლი­ოგრ.: 35 სხწ.

21. Ⴘუა ყურის ქრონიკული ჩირქოვანი ანთება

21.93. Ⴁრაინინა Ⴐ. Ⴈ. Ⴎოლიპოზურ–გრანულოზური ფორმის ქრონიკული მეზო– და ეპიტიმპანიტების სამკურნა­ლოდ Ⴂორდეევის სითხის გამოყენების გამოცდილება // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადება­თა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 125–138. — Ⴁიბლიოგრ.: 8 სხწ.

21.94. Ⴂიგინეიშვილი Ⴂ. Ⴕირურგიული მეთოდებით სმენის გაუმჯობესების სა­კითხისათვის შუა ყურის ქრონიკული ანთების დროს // Ⴑაქართველოს ႱႱႰ სამეცნიერო–სამედიცინო საზოგადოე­ბათა შრომები. — Ⴒ. 2. — 1962. — Ⴂვ. 185–194.

21.95. Ⴇოხაძე Ⴇ., Ⴌემსიწვერიძე Ⴂ. Ⴘუა ყურის ქრონიკული ჩირქოვანი ანთე­ბის მკურნალობა // Ⴉრებული უბნის ექიმისათვის. — 1971. — №2. — Ⴂვ. 89–91.

21.96. Ⴏორდანია Ⴒ. Ⴘუა ყურის ქრონი­კული ჩირქოვანი ანთების მკურნალო­ბის საკითხისათვის // Ⴉრებული უბნის ექიმთა დასახმარებლად. — Ⴜიგნი 3–4. — 1951. — Ⴂვ. 33–37.

21.97. Ⴒყემალაძე Ⴘ. Ⴘუა ყურის ქსოვი­ლების სტრუქტურულ ცვლილებათა ხასიათი მისი ქრონიკული ჩირქოვანი ანთებისას // Ⴑაქართველოს Ⴋეცნიე­რებათა Ⴀკადემიის მოამბე. — Ⴒ. 72. — №3. — 1973. — Ⴂვ. 713–715.

21.98.Ⴟაფარიძე Ⴘ. Ⴑმენის ორგანოს პროთეზირება შუა ყურის ქრონიკული ჩირქოვანი ანთების დროს // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1978. — №2. — Ⴂვ. 45–48.

22. Ⴍპერაციები დვრილისებრ მორჩზე

22.99. Ⴀსპისოვი Ⴌ. Ⴋ. Ⴎირველადი ნა­კერი აეთროტომიის შემდეგ // Ⴇანა­მედროვე მედიცინა. — 1927. — №5–6. — Ⴂვ. 283–286.

22.100. Ⴀსპისოვი Ⴌ. Ⴎირველადი ნაკე­რი აეთროტომიის შემდეგ. — Ⴇბილი­სი, 1927 (ცალკე ამონაბეჭდი «Ⴇანა­მედროვე მედიცინიდან», 1927, №5–6.

22.101. Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴋასტოიდური ჭრი­ლობების პენიცილინით მკურნალობის შორეული შედეგები // Ⴘრომები (Ⴇბი­ლისის სამედიცინო ინსტიტუტი). — Ⴒ. 8. — 1954. — Ⴂვ. 385–392. — Ⴁიბ­ლიოგრ.: 31 სხწ.

22.102. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴀდგილობრივი ინფილტრატიული ანესთეზიის საკით­ხისათვის საბავშვო ასაკში დვრილი­სებრი მორჩის ტრეპანაციების დროს // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1940. — №4–5. — Ⴂვ. 84–89.

22.103. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴓზანგის ამოვარ­დნილობის შემთხვევა რადიკალური ოპერაციის დროს // Ⴑაბჭოთა მედიცი­ნა. — 1934. — №7–8. — Ⴂვ. 70–72.

23. Ⴆოგადი ცნობები ოტოგენურ ინტრაკრანიალურ გართულებებზე

23.104.Ⴒურაბელიძე Ⴑ. Ⴍტოგენური ინ­ტრაკრანიალური გართულებანი ოტო­რინოლარინგოლოგიური განყოფილე­ბის ხუთი წლის მასალების მიხედვით (1961–1966 წწ.) // Ⴑამეცნიერო შრო­მათა კრებული (Ⴕუთაისის Ⴐესპუბლი­კური კლინიკური საავადმყოფო). — Ⴒ. 1. — 1968. — Ⴂვ. 148–156.

23.105. Ⴘევარდნაძე Ⴀ., Ⴁახტაძე Ⴍ. Ⴃ. Ⴂრადენიგოს სინდრომის საკითხისათ­ვის // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 261–267. — Ⴁიბლიოგრ.: 15 სხწ.

24. Ⴒვინის სინუსების ტრომბოფლებიტი

24.106.Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴌ. Ⴋღვიმოვანი სი­ნუსის თრომბოფლებიტის შემთხვევა, დამთავრებული განკურნებით // Ⴟან­სახკომის ცენტრალური კლინიკური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. — 1939. — Ⴒ. 1. — Ⴂვ. 183–191.

24.107.Ⴍნანოვი Ⴀ. Ⴌ. Ⴍტოგენური სინუსტრომბოზების გართულების სა­კითხისათვის // Ⴟანსახკომის ცენტრა­ლური კლინიკური ინსტიტუტის შრომა­თა კრებული. — 1939. — Ⴒ.1. — Ⴂვ. 192–207.

24.108. Ⴒყეშელაშვილი Ⴓ. Ⴂ. Ⴑინუს­ტრომბოზების საკითხისათვის (კლინი­კის 1921–1953 წწ. მასალების მიხედ­ვით) // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 163–195.

24.109. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴑიგმოიდური სინუსის ტრომბოზი // Ⴑაბჭოთა მედი­ცინა. — 1936. — №10–11. — Ⴂვ. 81–96. — Ⴁიბლიოგრ.: 18 სხწ.

24.110. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴘიგნითა საუღლე ვენის გადაკვანძის საკითხისათვის ყუ­რიდან წარმოშობილი სისხლისდენის დროს // Ⴇანამედროვე მედიცინა. — 1927. — №7–8. — Ⴂვ. 358–364.

24.111. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴘიგნითა საუღლე ვენის გადაკვანძის საკითხისათვის ყუ­რიდან წარმოშობილი სისხლისდენის დროს // Ⴇბილისი, 1927. Ⴚალკე ამო­ნაბეჭდი «Ⴇანამედროვე მედიცინი­დან», 1927, №7–8).

25. Ⴄქსტრადურალური და სუბდურალური ოტოგენური აბსცესები. Ⴍტოგენური მენინგიტი. Ⴒვინის და მათხემის ოტოგენური აბსცესი

25.112. Ⴑტურუა Ⴋ. Ⴃ. Ⴍტოგენური მე­ნინგიტის კლინიკისა და მკურნალობის საკითხისათვის (Ⴇბილისის სახელმწი­ფო სამედიცინო ინსტიტუტის ყელის, ყურისა და ცხვირის სნეულებათა კლი­ნიკის მასალის მიხედვით) // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინს­ტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 286–287.

25.113. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴍტოგენური წარმოშობის ედანათხების ექსტრასუბ­დურული აბსცესის შემთხვევა // Ⴑაბ­ჭოთა მედიცინა. — 1940. — №12. — Ⴂვ. 62–66.

25.114. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴒვინის ქერქის ოტოგენური აბსცესი // Ⴑაბჭოთა მედი­ცინა. — 1937. — №11–12. — Ⴂვ. 81–88.

26. Ⴍტოსკლეროზი

26.115. Ⴂიგინეიშვილი Ⴂ. Ⴍტოსკლე­როზით გამოწვეული სმენაჩლუნგობის დროს უზანგზე სხვადასხვაგვარი ზე­მოქმედებით სმენის გაუმჯობესების სა­კითხისათვის // Ⴑაბართველო ႱႱႰ სა­მეცნიერო–სამედიცინო საზოგადოება­თა შრომები. — Ⴒ. 57 — 1966. — Ⴂვ. 153–160.

26.116. Ⴈაშვილი Ⴌ. Ⴑმენის ფუნქცია ოტოსკლეროზის დროს // Ⴑაბჭოთა მე­დიცინა. — 1969. — №2. — Ⴂვ. 31–31.

26.117. Ⴈაშვილი Ⴌ. Ⴓზანგის პათომორ­ფოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ოტო­სკლეროზის დროს // Ⴑაქართველოს Ⴋეცნიერებათა Ⴀკადემიის მოამბე. — Ⴒ. 40. — №2. — 1965. — Ⴂვ. 455–462.

26.118. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴍტოსკლეროზით დარიშხანით მკურნალობის საკითხი­სათვის // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1938. — №9–10. — Ⴂვ. 63–68.

27. Ⴑმენის გამაუმჯობესებელი ქირურგია

27.119. Ⴀბრამიძე Ⴑ. Ⴉორუნდოკერამი­კული იმპლანტატების და სადრენაჟო მილის გამოყენება ყურის მიკროქი­რურგიაში // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1984. — №4. — Ⴂვ. 38–41.

27.120. Ⴂიგინეიშვილი Ⴂ. Ⴁგერის ინ­ტენსივობის ცვლილებების დიფერენ­ციული ზღურბლის განსაზღვრის ცდის და მეტყველების გარკვეულობის დი­ნამიკური დიაპაზონის კლინიკური ღი­რებულების საკითხისათვის სმენის გა­მაუმჯობესებელი ზოგიერთი ოპერაცი­ის თვალსაზრისით // Ⴘრომები (Ⴇბი­ლისის საქალაქო პირველი კლინიკუ­რი საავადმყოფო). — Ⴒ. 6. — 1964. — Ⴂვ. 463–468.

27.121. Ⴋიხაილოვი Ⴅ. Ⴐისი იმედი უნ­და გვქონდეს? // Ⴄქო. — 1973. — №3. — Ⴂვ. 20–21.

27.122. Ⴑმენის პროთეზირება ტერმი­ნოლოგიიდაე პრაქტიკამდე (საუბრო­ბენ Ⴊვოვი, Ⴁ. Ⴁაბანოვი, Ⴁ. Ⴋოროზო­ვი და სხვ. // Ⴄქო. — 1983. — №3. — Ⴂვ. 13–15.

28. Ⴑმენის პროთეზირება

28.123. Ⴌიკოლეევი Ⴅ. «Ⴄლექტრონული ყური», მითი თუ სინამდვილე? (Ⴋედი­ცინის და ტექნიკის სიახლენი) // Ⴄქო. — 1975. — №1. — Ⴂვ. 14–15.

28.124.Ⴑასმენი აპარატები ნახევარგამ­ტარებზე // Ⴋეცნიერება და ტექნიკა. — 1960. — №10. — Ⴂვ. 4.

28.125. Ⴑუშნიკოვა Ⴋ. Ⴂ. Ⴐოგორ ვისარ­გებლოთ სმენის აპარატით // Ⴄქო. — 1981. — №3. — Ⴂვ. 19–20.

29. Ⴊაბირინთიტები და ლაბირინთის სხვა სნეულებანი

29.126. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Lermoyez–ს სიმპტომოკომპლექსის კაუზუისტიკი­სათვის // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1936. — №1–2–3. — Ⴂვ. 33–47.

30. Ⴋენიერის ავადმყოფობა

30.127. Ⴀსპისოვი Ⴌ. Ⴋ. Ⴋენიერის სიმპ­ტომოკომპლექსი ჰიპერტონიის დროს // Ⴐესპუბლიკური კლინიკური ცენტრა­ლური საავადმყოფოს შრომათა კრე­ბული. — 1941. — Ⴒ. 2. — Ⴂვ.17–24.

30.128. Ⴞეჩინაშვილი Ⴑ. Ⴍრმომენ­ტიანი ოპერაცია უზანგზე Ⴋენიერის დაავადების დროს // Ⴑაქართვე­ლოს ႱႱႰ Ⴋეცნიერებათა Ⴀკადე­მიის მოამბე. — Ⴒ. 40. — №1. — 1965. — Ⴂვ. 2319–223.

31. Ⴗურთნაკლებობა, სიყრუე და ყრუმუნჯობა

31.129. Ⴀსპისოვი Ⴌ. Ⴋ. Ⴉონტუზირე­ბულთა სიყრუის პათოლოგიის საკით­ხისათვის // Ⴐესპუბლიკური ცენტრა­ლური კლინიკური საავადმყოფოს შრომათა კრებული. — Ⴒ. 3. — 1947. — Ⴂვ. 180–187.

31.130. Ⴃაბრუნება სმენნის სამყაროში // Ⴄქო. — 1980. — №1. — Ⴂვ. 23–25.

31.131. Ⴅოიტოვიჩი Ⴀ. Ⴋე მესმის ექიმო (Ⴉიევის რესპუბლიკურ სმენის აღდგე­ნით ცენტრში) /თარგ. Ⴋ. Ⴕართველიშ­ვილმა // Ⴄქო. — 1978. — №4. — Ⴂვ. 20.

31.132. Ⴆიკოვი Ⴑ. Ⴑმენის დარღვევის მიზეზები და მისი თავიდან აცილების შესაძლებლობანი // Ⴄქო. — 1973. — №3. — Ⴂვ. 14–15.

31.133. Ⴆიკოვი Ⴑ. Ⴗრუ ბავშვი და ოჯახი // Ⴄქო. — 1973. — №4. — Ⴂვ. 14–15.

31.134. Ⴈგნატენკო Ⴋ. Ⴑმენა ნემსის წვერზე (Ⴋოსკოვის რეფლექსოთერა­პიის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში) // Ⴄქო. — 1983. — №1. — Ⴂვ. 26–27.

31.135. Ⴋიხაილოვი Ⴅ. Ⴐისი იმედი უნ­და გვქონდეს? // Ⴄქო. — 1973. — №4. — Ⴂვ. 13–14.

31.136. Ⴌემსიწვერიძე Ⴂ. Ⴎირობითი სიტყვიერ–მამოძრავებელი რეფლექ­სები სმენის სხვადასხვა დაქვეითებით დაავადებულებში // Ⴑაქართველოს ႱႱႰ Ⴋეცნიერებათა Ⴀკადემიის მოამ­ბე. — Ⴒ. 53. — №2. — 1969. — Ⴂვ. 421–424.

31.137. Ⴌემსიწვერიძე Ⴂ. Ⴗრუ–მუნჯი ბავშვების სმენის გამოკვლევა სიტყვი­ერ–მამოძრავებელი რეფლექსების სა­შუალებებით // Ⴑაქართველოს ႱႱႰ Ⴋეცნიერებათა Ⴀკადემიის მოამბე. — Ⴒ. 53. — №3. — 1969. — Ⴂვ. 495–500.

31.138. Ⴐიაბინა Ⴅ. Ⴀსაკი და სმენა // Ⴄქო. — 1981. — №1. — Ⴂვ. 15.

31.139. Ⴘაიშმელაშვილი Ⴑ. Ⴐას ამბობს «Ⴉარაბადინი» სიყრუის შესახებ // Ⴄქო. — 1986. — №2. — Ⴂვ. 26–27.

31.140. Ⴘოშინი Ⴎ. Ⴗრუ და სმენადაქვე­ითებული ბავშვთა სმენითი აღქმის განვითარების პრობლემა საზღვარგა­რეთის ლიტერატურაში // Ⴄქო. — 1976. — №1. — Ⴂვ. 20–21.

31.141. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴃიაგნოსტი­კის, მკურნალობისა და ექსპერტიზის საკითხები კონტუზებულთა სმენის და მეტყველების დაზიანების დროს // Ⴑა­ქართველოს ႱႱႰ Ⴋეცნიერებათა Ⴀკა­დემიის მოამბე. — Ⴒ. 3. — №9. — 1942. — Ⴂვ. 937–943. — Ⴁიბლი­ოგრ.: 8 სხწ.

31.142. Ⴚუკერმანი Ⴈ. Ⴑურდოტექნიკა უძველესი დროიდან დღევანდლამდე // Ⴄქო. — 1972. — №2. — Ⴂვ. 23–24.

31.143. Ⴚუკერმანი Ⴅ., Ⴚუკერმანი Ⴈ. Ⴑიყრუე და სურდოტექნიკა // Ⴄქო. — 1975. — №3. — Ⴂვ.11–12.

32. Ⴗურის სიმსივნეები

32.144. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴘუა ყურის სარკომის შემთხვევა // Ⴑაბჭოთა მედი­ცინა. — 1935. — №5. — Ⴂვ. 84–88. — Ⴁიბლიოგრ.: 6 სხწ.

32.145. Ⴋგალობლიშვილი Ⴂ. Ⴀ. Ⴗურის ავთვისებიანი სიმსივნეები. — Ⴇბილი­სი: Ⴑაბჭოთა Ⴑაქართველო, 1988.

33. Ⴗურის მდგომარეობა და სნეულებანი სხვადასხვა დაავადებებისას

33.146.Ⴂურგენიძე Ⴘ. Ⴑმენის ფუნქცია ჰიპერტონიული დაავადების დროს // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1979. — №1. — Ⴂვ. 15–18.

33.147. Ⴆურაბიშვილი Ⴀ. Ⴑაფეთქლის ძვლის გრძელი სადგისებრი მორჩის იშვიათი შემთხვევა (შემთხვევა პრაქ­ტიკიდან) // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1939. — №6. — Ⴂვ. 65–68.

33.148. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴍტიტება ბავ­შვთა პნევმონიის დროს // Ⴘრომები (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი). — Ⴒ. 9. — 1956. — №5. — Ⴂვ. 431–439.

33.149. Ⴙარგეიშვილი Ⴀ. Ⴘუა ყურის ან­თება ქუნთრუშის დროს და ოპერაციის ვადა დვრილისებრ ძვალზე // Ⴕალა­ქის 1–ლი საავადმყოფოს შრომები. — 1934. — Ⴒ. 2. — Ⴂვ. 84–94.

33.150. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴋასალები სმენის ორგანოს მიკროპათომორფოლოგი­ისა და კლინიკისათვის მალარიის დროს. Ⴑადოქტ. დის. — Ⴇბილისი, 1948. — 211 გვ. (Ⴇბილისის სამედი­ცინო ინსტიტუტი. Ⴎათოლოგიურ–ანა­ტომიური ინსტიტუტი. Ⴗურის, ყელის და ცხვირის სნეულებათა კლინიკა). — Ⴁიბლიოგრ.: Ⴂვ. 107.

34. Ⴆედა სასუნთქი გზების სნეულებანი (ცხვირი, ხახა, ხორხი, ტრაქეა)

34.151. Ⴂაბუნია Ⴀ., Ⴒურაბელიძე Ⴑ. Ⴙა­ის ზემოქმედება ფაბრიკის მუშების ზე­და სასუნთქ გზებზე / Ⴑამეცნიერო შრო­მათა კრებული. Ⴕუთაისის რესპუბლი­კური კლინიკური საავადმყოფო). — Ⴒ. 17 — 1968. — Ⴂვ. 121–124.

34.152. Ⴄგნატიშვილი Ⴉ.. Ⴆემო სასუნთ­ქი გზების ცვლილებები ლეიკოზის დრო // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1969. — №3. — Ⴂვ. 40–42.

34.153. Ⴒურაბელიძე Ⴑ. Ⴚემენტის მტვრის გავლენა ზემო სასუნთქ გზებზე ექსპერიმენტში // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1959. — №3. — Ⴂვ. 38–42.

34.154. Ⴔანჯავიძე Ⴑ. Ⴆემო სასუნთქ გზებში უცხო სხეულთა დროს პნევმო­ნიის და ტრაქეობრონქოსკოპიის სა­კითხისათვის // Ⴟანსახკომის ცენტრა­ლური კლინიკური ინსტიტუტის შრომა­თა კრებული. — Ⴒ. 1. — 1939. — Ⴂვ. 226–242.

34.155. Ⴞეჩინაშვილი Ⴑ. Ⴆემო სასუნთქი გზების მონილიაზის საკითხისათვის // Ⴘრომათა კრებული (Ⴑაქართველოს ႱႱႰ ჯანმრთელობის დაცვის სამინის­ტრო, Ⴐესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო. — 1948. — Ⴒ. 3. — Ⴂვ. 193–195.

35. Ⴆოგადი ცნობები ცხვირის და დანამატი ღრუების სნეულებებზე

35.156. Ⴇოხაძე Ⴇ. Ⴐატომ ვერ სუნთ­ქავს ბავშვი ცხვირით? (ექიმის კონ­სულტაცია) // Ⴑაქართველოს ქალი. — 1974. — №1. — Ⴂვ. 22.

36. Ⴚხვირის და დანამატი ღრუების უცხო სხეულები, რინოლითები

36.157.Ⴂოცაძე Ⴒ. Ⴐინოლითის ორი იშ­ვიათი შემთხვევა // Ⴑაბჭოთა მედიცი­ნა. — 1971. — №1. — Ⴂვ. 56–57.

36.158. Ⴊაშხი Ⴈ. Ⴄ. Ⴐინოლითის იშვია­თი შემთხვევა // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადება­თა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 251–255. — Ⴁიბლიოგრ.: 10 სხწ.

36.159. Ⴈვანრვა Ⴋ. Ⴀ. Ⴐინოლითების საკითხისათვის // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადება­თა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 291. — Ⴁიბლიოგრ.: 11 სხწ.

36.160. Ⴈვანროვი Ⴀ. Ⴌ. Ⴠაიმორის ღრუს უცხო სხეულების საკითხისათვის // Ⴐესპუბლიკური ცენტრალური კლი­ნიკური საავადმყოფოს შრომათა კრე­ბული. — 1941. — Ⴒ. 2. — Ⴂვ. 223–228.

36.161. Ⴞუციშვილი Ⴂ. Ⴐინოლითების საკითხისათვის // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1934. — №1–2. — Ⴂვ. 67–72. — Ⴁიბლიოგრ.: 8 სხწ.

37. Ⴚხვირის ღრუს სნეულებანი. Ⴚხვირის პოლიპები

37.162. Ⴖაღანიძე Ⴁ. Ⴈ. Ⴚხვირის ძგიდის სისხლმდინარე პოლიპის საკითხისათ­ვის // Ⴘრომათა კრებული (Ⴇბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი. Ⴗელის, ყურის და ცხვირის დაავადებათა კლინიკა). — Ⴒ. 1. — 1957. — Ⴂვ. 341–342.

37.163. Ⴈვანოვი Ⴀ. Ⴌ. Ⴚხვირის სისხლ­მდინარე პოლიპების საკითხისათვის // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1935. — №3–4. — Ⴂვ. 79–82.

38. Ⴚხვირიდან სისხლდენა

38.164. Ⴈვანოვა Ⴀ. Ⴚხვირიდან სისხ­ლის დენის შეჩერება პნევმატური ტამ­პონით სუნთქვის შენარჩუნებით ცხვირში (Ⴐესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ყელ–ყურ–ცხვირის განყოფილებიდან) // Ⴘრომათა კრებუ­ლი (Ⴑაქართველოს ႱႱႰ ჯანმრთელო­ბის დაცვის სამინისტრო, Ⴐესპუბლიკუ­რი ცენტრალური კლინიკური საავადმ­ყოფო). — 1948. — Ⴒ. 3. — Ⴂვ. 183–189.

39. Ⴀტროფიული სურდო და ოზენა

39.165. Ⴋარგველაშვილი Ⴉ. Ⴀ. Ⴍზენის მკურნალობის საკუითხი აუტოჰემოთე­რაპიით // Ⴕალაქის 1–ლი საავადმყო­ფოს შრომები. — 1932. — Ⴒ. 1. — Ⴂვ. 372–375.

39.166. Ⴙხაიძე Ⴈ. Ⴃ. Ⴀტროფიული რი­ნიტის და ოზენის მკურნალობის სა­კითხისათვის // Ⴐესპუბლიკური ცენტ­რალური კლინიკური საავადმყოფოს შრომათა კრებული. — 1948. — Ⴒ. 3. — Ⴂვ. 190–192.

40. Ⴅაზომოტორული და ატროფიული რინიტი

40.167. Ⴂაწერელია Ⴈ. Ⴋარტივი და ვა­ზომოტორული რინიტის მკურნალობა იოდის მიკროდოზებით // Ⴉრებული უბ­ნის ექიმთათვის. — 1971. — №1. — Ⴂვ. 66–69.

40.168. Ⴌაცვლიშვილი Ⴅ. Ⴉრიოზემოქ­მედება ვაზომოტორული და ალერგიუ­ლი რინიტის დროს // Ⴑაბჭოთა მედი­ცინა. — 1978. — №3. — Ⴂვ. 24–26.

41. Ⴠაიმორის (ყბის) წიაღის სნეულებანი

41.169. Ⴀრგუტინსკი Ⴅ. Ⴑ. Ⴁავშვთა ჰაი­მორიტის შესახებ ინსტიტუტის 1933–1935 წწ. მასალებიდან // Ⴃედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. — 1937. — Ⴂვ. 203–211.

41.170. Ⴇოხაძე Ⴇ., Ⴞეჩინაშვილი Ⴐ., Ⴘენგელია Ⴊ. Ⴕრონიკული რინოსინუი­ტის მკურნალობის საკითხისათვის // Ⴑაბჭოთა მედიცინა. — 1981. — №1. — Ⴂვ. 48–50.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.