Ustin Chashchikhin

Об авторе

Ustin Chashchikhin is a Russian scientist, an author of several scientific books. Education: M.V.Lomonosov Moscow State University.